Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2018/2019 – 24. 01. 2019
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 17.01.2019 po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil dlhoročný futbalový funkcionár a predseda Komisie mládeže pán Peter Moric. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že v roku 2019 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2018/2019. O RP je možné žiadať aj hromadným spôsobom (elektronická podateľňa – Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu – hromadné predĺženie). V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.01.2019. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.01.2019 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie).
3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamuje trénerom, že SFZ organizuje nasledovné školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie:
V spolupráci s TMK ObFZ D. Kubín, v termíne 02.02. – 24.03.2019 v D. Kubíne;
V spolupráci s TMK ObFZ D. Kubín, v termíne 03.02. – 24.03.2019 v Námestove;
Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.
2. Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ dňa 24.02.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú sa uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.02.2019. Podrobné informácie sú taktiež na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ