Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2018/2019 – 23. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2018. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice.
2. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018.
3. Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu. S ohľadom na danú licenciu platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Viac informácii je zverejnených na webovom sídle TFZ.
4. VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 08.11.2018 schválil okrem iného v rámci novo-pripraveného projektu na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – propagácia futbalu a prípravky – pre rok 2018 sumu 9.000 €, ktorú rozdelil nasledovne:
3.000 € pre FK (okrem oficiálnych útvarov – akadémia a ÚTM) –  ktorých družstvá U11, U10 a U9 pôsobia v súťaži prípraviek pod správou SFZ – z FK v pôsobnosti TFZ sa to týka FK ATTACK Vrútky (600 €),
6.000 € pre ObFZ v pôsobnosti SsFZ vo výške podľa počtu družstiev U11 štartujúcich v súťažiach ObFZ – vedených v ISSF, tzn. cca 600 € pre TFZ.
O spôsobe použitia druhej uvedenej sumy budeme informovať v nasledujúcich Úradných správach, po zaslaní finančného príspevku na účet TFZ zo strany SsFZ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-75 KM TFZ žiada predložiť od TJ Turčan Košťany súpisku družstva mladších žiakov U13 v termíne do 30.11.2018.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 21.11.2018 bolo na FK zaslané 2. kolo anketových lístkov k ankete „Najlepší futbalista roka 2018“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2018“ a „Najlepší žiak za rok 2018“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ