Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2018/2019 – 15. 11. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.11.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých a mládeže,
– informáciami o nadstavbovej časti v súťaži prípravky U11 v zmysle schváleného RS TFZ 2018/2019,
– prerokovaním žiadosti od TJ Turčan Košťany vo veci zaradenia družstva mladších žiakov U13 od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do súťaže mladších žiakov U13. Družstvo bude zaradené do súťaže po predložení súpisky na KM TFZ.
– zhodnotením práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2018/2019, anketou Najlepší futbalista roka 2018,
– zhodnotením práce DK TFZ za jesennú časť ročníka 2018/2019,
– informáciami o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie,
– návrhom rozpočtu na rok 2019,
– informáciami o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 25. januára 2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z vyšších futbalových orgánov podané prezidentom TFZ,
– informáciami o čerpaní kreditov futbalových klubov v pôsobnosti TFZ,
– podaným odvolaním od Tatran Turany na Odvolaciu komisiu SFZ a informáciou o plánovanom zasadnutí Odvolacej komisie SFZ dňa 12.11.2018.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2018. Futbalové kluby, ktoré majú nečerpaný zostatok viac ako 50 Eur: Blatnica (51 Eur), Trebostovo (52 Eur), Turany (503 Eur), Príbovce (celá suma 1595 Eur). Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.
2. Sekretár TFZ v dňoch 19.-20.11.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané, alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle.
3. Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu. S ohľadom na danú licenciu platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Viac informácii je zverejnených na webovom sídle TFZ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-74 Schvaľujeme výsledky dosiahnuté na HP vrátane kontumácií v jesennej časti ročníka 2018/2019 v súťaži DORAST U19.
KM-75 KM TFZ žiada predložiť od TJ Turčan Košťany súpisku družstva mladších žiakov U13 v termíne do 30.11.2018.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 14.11.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac október 2018 od TJ Dynamo Príbovce a ŠK Drienok Mošovce, ktorej splatnosť bola 12.11.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 11. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 134 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje ŠK Drienok Mošovce na úhradu MZF za mesiac október 2018, ktorej splatnosť bola 12.11.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 19.11.2018 pod následkom udelenia DS. Uhr. 10 € v MZF.DP 64-1b,
U – 135 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Príbovce na úhradu MZF za mesiac október 2018, ktorej splatnosť bola 12.11.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 19.11.2018 pod následkom udelenia DS. Uhr. 10 € v MZF. DP 64-1b .
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ