Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2018/2019 – 08. 11. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiu KM TFZ, ktoré sa vzťahuje na kontumáciu MFS dorastu U19, 7. kolo zo dňa 15.09.2018 Belá-Dulice – Dražkovce v prospech TJ Družstevník Dražkovce. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 60 ods. 14 Stanov SFZ.
2. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie TFZ pod U-86, U-87, U-88, U-89. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ.
3. Na základe e-mailu zaslaného klubom Tatran Turany na Odvolaciu komisiu SFZ označený ako „Odvolanie voči rozhodnutiu Odvolacej komisii TFZ“, boli dňa 05.11.2018 zo strany TFZ zaslané na Odvolaciu komisiu SFZ podklady, s ktorými pracovala Odvolacia komisia TFZ vo veci odvolania voči štartu hráča TJ Družstevník Slovany, Peter Poništ 1042707 v MFS II. QUICK triedy, 5. kolo Slovany – Turany.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2018 je do 12.11.2018.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 12.11.2018 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-37 Schvaľujeme výsledky MFS súťaží dospelých jesennej časti súťažného ročníka 2018-2019 I. a II. QUICK triedy dosiahnuté na hracích plochách, vrátane uverejnených kontumácií.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-71 Kontumujeme MFS prípravky U11 5. kolo zo dňa 25.10.2018 (druhý termín) Diviaky „B“ – Ďanová „B“, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Diviaky „B“ podľa čl. 82/1b SP (nenastúpenie H na MFS ani v náhradnom termíne). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-72 Schvaľujeme výsledky dosiahnuté na HP vrátane kontumácii v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019:
– v súťaži PRÍPRAVKA U11 sk. „A“
– v súťaži PRÍPRAVKA U11 sk. „B“
– v súťaži PRÍPRAVKA U11 sk. „C“
– v súťaži ŽIACI U15
KM-73 Berie na vedomie:
– ospravedlnenie MFK Tepličan T. Teplice KM ako aj MŠK Fomatu Martin za nenastúpenie na MFS 13. kola dorastu U19 Fomat Martin – T. Teplice
– návrh FK Košťany o zaradení družstva žiakov U13 do súťaže od jarnej časti na voľné miesto a predkladá návrh na rokovanie VV TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 131 Pogonyi Ján tréner OFK Slov. Pravno – dospelí, DS: 2 SSN od 05.11.2018, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 132 Čavolský Dominik rozhodca, DS: 4 SSN od 05.11.2018, DP 63-2b, uhr. 10 € na TFZ,
U – 133 Na základe podnetu KM TFZ, TJ Družstevník Ďanová – prípravka U11, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (1x nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ