Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2018/2019 – 31. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V roku 2018 je v rámci podpory mládežníckeho futbalu možné čerpať v kluboch TFZ celkovú sumu 31 917 Eur, t.j na jedno mládežnícke družstvo 531,95 Eur. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 5439 Eur. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania je do 30.11.2018. Futbalové kluby, ktoré majú nečerpaný zostatok viac ako 50 Eur: Blatnica (51 Eur), Trebostovo (452 Eur), Juventus Žilina (1312 Eur), Turany (922 Eur). Futbalové kluby, ktoré nevyčerpali žiadne finančné prostriedky: Valča (1063 Eur), Príbovce (1595 Eur). Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-35 Upozorňujeme opakovane funkcionárov TJ Družstevník Ďanová na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržanie povinnosti (viď ŠTK-21) a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, postupujeme nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-36 Opakovane upozorňujeme oddiely! V prípade ak bude videozáznam vyhotovený prostredníctvom kamier v rámci bezpečnostného systému umiestneného na štadióne, ŠTK nebude takýto videozáznam akceptovať, pokiaľ z neho nebude možné podnet, či kritické situácie vyhodnotiť aj po stránke zvukovej. Odporúčame preto vyhotovovať videozáznam z MFS samostatnou kamerou, alebo počas zimnej prestávky technicky zabezpečiť aj nahrávanie zvuku.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-67 Kontumujeme MFS dorastu U19 13. kolo zo dňa 28.10.2018 Fomat Martin – T. Teplice, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Fomatu Martin podľa 82/b SP (hostia na stretnutie nedostavili). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-68 Kontumujeme MFS žiakov U15 9. kolo zo dňa 31.10.2018 (druhý náhradný termín) T. Teplice – Mošovce, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech MŠK T. Teplice podľa 82/b SP (hostia sa na MFS nedostavili). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-69 Odstupujeme na riešenie FK Diviaky, Príbovce, Ďanová za opakované porušovanie čl. 82/1a, čl. II. bod 8 RS TFZ 2018/2019 (svojvoľné prekladania MFS prípravky a neoznámenie zmeny riadiacemu orgánu – KM cez ISSF).
KM-70 Žiadame FK Ďanová o dodanie RP (fotokópie) hráčov Adam Červeň 1272727 a Jakub Horváth 1274836 do 06.11.2018 z MFS dorastu U19 13. kola Kláštor – Ďanová. Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ za neplnenie povinností čl. VI bod 9b RS TFZ 2018/2019.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 24.10.2018 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2018“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2018“ a „Najlepší žiak za rok 2018“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste 09.11.2018 na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2018“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2018.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 31. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 116 Vojt Martin 1196784 Krpeľany, na základe odborného stanoviska KR TFZ, DS: 2 SSN od 22.10.2018, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 117 Škuta Tomáš 1212563 Ďanová, DS: 1 SSN od 29.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 118 Balog Alexander 1365372 Slov. Pravno, DS: 3 SSN od 29.10.2018, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 119 Záborský Matej 1236316 Trebostovo, DS: 1 SSN od 29.10.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 120 Oros Peter 1120459 Valča, DS: 3 SSN od 31.10.2018, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 121 Pogonyi Ján tréner FK Slov. Pravno, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2018 o 15.30 hod.
U – 122 Čavolský Dominik rozhodca, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2018 o 15.45 hod.
U – 123 Na základe návrhu ŠTK TFZ FK Ďanová, DK upozorňuje na povinnosť pripraviť súpisky družstva najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ (RS TFZ 2018/2019, čl. XVIII bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržanie uvedenej povinnosti a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, DK ukladá pokarhanie. DP 11-2, 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 124 Na základe podnetu KM TFZ, MFK Tepličan – dorast, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 125 Na základe podnetu KM TFZ, ŠK Drienok Mošovce – žiaci U15, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019 (nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 126 Na základe podnetu KM TFZ, FK Diviaky – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 127 Na základe podnetu KM TFZ, FK Príbovce – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 128 Na základe podnetu KM TFZ, FK Ďanová – prípravka, za opakované svojvoľné preloženie MFS a neoznámenie tejto skutočnosti riadiacemu orgánu, DK ukladá pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 129 Na základe podnetu KM TFZ, FK Ďanová – dorast, za nesplnenie si povinnosti podľa čl. VI bod 9 RS TFZ (nepredloženie na riadiaci orgán RP hráčov, ktorí nastúpili na MFS 13. kola dorastu U19 Kláštor – Ďanová bez RP), DK ukladá pokarhanie, DP 11-2, 641b, uhr. 5 € v MZF,
U – 130 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 01.11.2018 na 1 MFS:
Bodoň Tibor 1321266 Kláštor p. Znievom, uhr. 5 € v MZF.
Účasť predvolaných na zasadnutie DK je nutná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor so záujemcom o rozhodovanie – Juraj Gábor.
2. KR prerokovala podnet TJ Dynamo Krpeľany k stretnutiu dospelých Slov. Pravno – Krpeľany. Po vzhliadnutí videozáznamu KR rozhodla, že ČK bola hráčovi Martinovi Vojtovi udelená správne.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ