Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2018/2019 – 26. 10. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu Tatran Turany voči rozhodnutiu ŠTK TFZ, ktoré sa vzťahuje na štart hráča TJ Družstevník Slovany, Poništ Peter 1042707 v MFS II. QUICK triedy, 5. kolo Slovany – Turany. Odvolacia komisia konanie o odvolaní Tatran Turany z a s t a v u j e podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) DP SFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-33 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania, súhlasíme s odohraním MFS II. QUICK triedy, 10. kolo  Malý Čepčín – Valča dňa 30.10.2018 (utorok) o 10.00 hod. Valča uhr. 10 € v MZF.
ŠTK-34 Dôrazne upozorňujeme oddiely! V prípade ak je videozáznam vyhotovený prostredníctvom kamier v rámci bezpečnostného systému umiestneného na štadióne, ŠTK nebude takýto videozáznam akceptovať, pokiaľ z neho nebude možné podnet vyhodnotiť aj po stránke zvukovej (posledný prípad – Dražkovce – Lipovec). Odporúčame preto vyhotovovať videozáznam z MFS so zvukom.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-65 Na základe vzájomných dohôd, nariaďujeme odohrať MFS:
– žiaci U15 9.kolo T. Teplice – Mošovce dňa 31.10.2018 (streda) o 13.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach. Mošovce uhr. 10 € v MZF,
– dorast U19 13. kolo Vrútky – Turany dňa 27.10.2018 (sobota) o 10.30 hod. na ihrisku vo Vrútkach. Turany uhr. 10 € v MZF.
KM-66 Schvaľujeme výsledky mladších žiakov U13 dosiahnuté na HP za jesennú časť ročníka 2018/2019.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 24.10.2018 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2018“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2018“ a „Najlepší žiak za rok 2018“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2018“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2018.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 23. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 111 Chovanec Marek 1241123 Slov. Pravno, DS: 2 SSN od 22.10.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 112 Vojt Martin 1196784 Krpeľany, DK menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia v stretnutí Slov. Pravno – Krpeľany.
U – 113 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 22.10.2018 na 1 MFS:
Gaurik Jozerf 1199492 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
U – 114 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Raček Marek 1083279 Lipovec – zamieta sa, uhr 10 € v MZF,
U – 115 DK žiada OFK Slov. Pravno o predloženie videozáznamu zo stretnutia Slov. Pravno – Krpeľany dospelí. Záznam je potrebné doručiť na sekretariát TFZ do 29.10.2018 pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 20.-21.10.2018: Raček -0,2 (konfrontácia hráčov), Maretta – 0,2 (neuvedená konfrontácia).
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS podľa RS TFZ, čl. XXI, odst. 3: Ursacher – 10 €.
3. Na základe podania od TJ Družstevník Ďanová, prevedený pohovor s R – Roman Wehle.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ