Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2018/2019 – 18. 10. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 15.10.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o prestupoch za rok 2018,
– informáciami o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2018,
– správou HK TFZ o platobnej disciplíne klubov,
– prípravou 24. ročníka plesu TFZ, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 04.10.2018 v Banskej Bystrici.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018.
2. Na TFZ bola doručená ponuka zo strany SFZ na kúpu vstupeniek na zápas Ligy národov Slovensko – Ukrajina, ktorý sa bude konať 16.11.2018 o 20.45 hod. v Trnave. Bližšie informácie na webovom sídle TFZ.
3. V dňoch 18. – 22. októbra 2018 prebieha voľba členov do Komory SFZ pre riešenie sporov prostredníctvom ISSF. Vo voľbách volia amatérsky hráči členov Komory zastupujúcich amatérskych hráčov (2 členovia), a kluby amatérskeho futbalu volia členov Komory zastupujúcich kluby amatérskeho futbalu (2 členovia). Návod ako aj bližšie informácie k voľbám boli zaslané prostredníctvom ISSF a tiež sú zverejnené na webovej stránke SFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-28 Upozorňujeme funkcionárov TJ IDOP Lipovec na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržanie povinnosti (viď ŠTK-24) a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, postupujeme nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-29 V zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. g) a d) – pokles hráčov pod sedem a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS I. QUICK triedy 11. kolo Sklabiňa – Ďanová  priznávame 3 body TJ Družstevník Sklabiňa a stav 4:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-30 Na základe vykonaného šetrenia, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. c) a d) – odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS I. QUICK triedy 10. kolo Dražkovce – Lipovec 3:0 a priznávame 3 body TJ Družstevník Dražkovce. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-31 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, nariaďujeme predohrať MFS I. QUICK triedy, 13. kolo Bystrička – Košťany dňa 27.10.2018 (sobota) o 14.00 hod. Slovan Bystrička uhr. 5,- € v MZF.
ŠTK-32 ŠTK prerokovala ISSF podanie FK Trebostovo – žiadosť o predohranie MFS I. QUICK triedy, 13. kolo Trebostovo – Dražkovce dňa 27.10.2018 (sobota) o 14.00 hod.  Nakoľko  klubový manažér súpera zamietol žiadosť, ŠTK trvá na odohratí MFS v termíne podľa rozlosovania, alebo odporúča predohranie uvedeného MFS podľa vzájomnej dohody v inom termíne. FK Trebostovo uhr. 5 € v MZF.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–64 Žiadame ŠK Drienok Mošovce o zaslanie kópií potvrdení o chorobe hráčov Mošoviec (jednotlivo) z MFS žiakov U15 9. kola T. Teplice – Mošovce do 22.10.2018 do 13.00 hod. na sekretariát TFZ pod následkom DS. Obojstrannú dohodu o odohraní MFS 9. kola T. Teplice – Mošovce žiadame zaslať cez podanie ISSF.  

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 99 Červeň Adam 1272727 Ďanová, DS: 1 SSN od 15.10.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 100 Rohoň Daniel 1284477 Dražkovce, DS: 1 SSN od 15.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 101 Čavolský Dominik 1282010 Košťany, DS: 1 SSN od 15.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 102 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Ďanová – dospelí, za zavinenie predčasného ukončenia MFS (pokles hráčov pod 7, druhýkrát), DK v zmysle čl. XXII bod 10/e ods. 3 RS TFZ 2018/2019 a SP čl. 82 bod 1 písm. d) ukladá uhradiť poplatok 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b.
U – 103 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac september 2018, ktorej splatnosť bola 10.10.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 22.10.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b.
U – 104 Na základe podnetu HK TFZ, TJ Dynamo Príbovce, DK udeľuje pokarhanie za uhradenie MZF po termíne, ktorej splatnosť bola 10.10.2018, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b.
U – 105 Na základe podnetu HK TFZ, FK Trebostovo, DK udeľuje pokarhanie za uhradenie MZF po termíne, ktorej splatnosť bola 10.10.2018, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b.
U – 106 Na základe podnetu HK TFZ, ATTACK Vrútky, DK udeľuje pokarhanie za uhradenie MZF po termíne, ktorej splatnosť bola 10.10.2018, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b
U – 107 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 15.10.2018 na 1 MFS:
Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce, uhr. 10 € v MZF,
Moškvan Marián 1280936 Trebostovo, uhr. 10 € v MZF,
U – 108 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ IDOP Lipovec – dospelí, za zavinenie predčasného ukončenia MFS (odmietnutie pokračovať v stretnutí Dražkovce – Lipovec, čl. 82, bod 1, písm. c) a d) SP), DK v zmysle čl. 60 DP ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie.
U – 109 Na základe návrhu ŠTK TFZ, TJ IDOP Lipovec, pre porušenie povinnosti pripraviť súpisku podľa RS TFZ (XVIII bod 5) a vzhľadom na opakované nedodržanie uvedenej povinnosti a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, DK ukladá uhradiť poplatok 5 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1b,4.
U – 110 Havlín František, zdravotník TJ Družstevník Dražkovce – na základe vlastných zistení a vzhliadnutia videozáznamu, DK upúšťa od udelenia FS, uhr. 10 € v MZF, DP 38-1,78-2.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 13.-14.10.2018: Raček -0,2 (najlepší hráči), Wehle -0,2 (najlepší hráči), Franek -0,4 (námietky kapitánov + zranení hráči).
2. Poplatok za oneskorení ospravedlnenie z MZF podľa čl. XXI odst. 3: Parenička – 15 €.
3. Predvolávame R Wehle Roman na zasadnutie dňa 23.10.2018 o 16.30 hod. na základe podnetu od TJ Družstevník Ďanová.
4. Prevedený pohovor z MZF II. QUICK triedy Turček – Slov. Pravno s predvolanými R – Višňovec, AR – Bukový.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ