Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2018/2019 – 11. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 15.10.2018 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-26 Na základe zápisu o stretnutí, vyjadrenia R a podania TJ IDOP Lipovec, žiadame TJ Družstevník Dražkovce o predloženie videozáznamu z MFS 10. kola I. QUICK triedy Dražkovce – Lipovec do 12.10.2018 (piatok) do 14.00 hod. na sekretariát TFZ.
ŠTK-27 Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 16.10.2018 z MFS Dražkovce – Lipovec o 15.30 hod.: Jakub Bajcár – R, Sebastián Šperka -AR1, Marko Ursacher – AR2. O 16.00 hod.: Marek Raček – K, Vladmír Vojvoda – VD TJ IDOP Lipovec. O 16.15 hod.: Vladimír Pleško – K, Vladimír Vacha – zdravotník TJ Družstevník Dražkovce.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-62 Berieme na vedomie:
–  podanie na komisiu od TJ Družstevník Ďanová k nenastúpeniu na MFS dorastu U19, 9. kolo  Turč. Štiavnička – Ďanová dňa 29.09.2018. Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
– podanie na komisiu od TJ Družstevník Belá – Dulice. KM si stojí za svojim rozhodnutím a podanie odstupuje na Odvolaciu komisiu TFZ.
KM-63 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
žiakov U15, 9. kolo Príbovce – Turany dňa 19.10.2018 (piatok) o 16.00 hod. na ihrisku v Príbovciach. Príbovce  uhr. 10 € v MZF.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 11.10.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac september 2018 od TJ Družstevník Blatnica, ŠK Drienok Mošovce, TJ Dynamo Príbovce, FK Trebostovo, ATTACK Vrútky, ktorej splatnosť bola 10.10.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 90 Lukáč Mário 1241609 Ďanová, DS: 1 SSN od 08.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 91 Kučírek Martin 1255536 Trebostovo, DS: 1 SSN od 08.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 92 Štefanica Denis 1284852 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 08.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 93 Raček Marek 1083279 Lipovec, DS: 1 SSN + zmena podmienečného trestu 2 SS na nepodmienečný od 08.10.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 94 Botoš Marek VD FK Blatnica dospelí, DK menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti a žiada o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF k svojmu previneniu, vykázaniu z lavičky náhradníkov v 35 min. Vyjadrenie je potrebné zaslať na DK do 15.10.2018.
U – 95 DK prijala odvolanie TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiu DK vo veci udelenia DS uvedenej v ÚS TFZ č. 13, pod U-86, U-87, U-88, U-89 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a postupuje vec odvolacej komisii TFZ.
U – 96 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 07.10.2018 na 1 MFS:
Ďurdík Roman 1224989 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
U – 97 DK žiada FK Dražkovce predložiť do 15.10.2018 videozáznam zo stretnutia Dražkovce – Lipovec pod následkom udelenia DS.
U – 98 Na základe podnetu KM TFZ, TJ Družstevník Ďanová – dorast, pre porušenie čl. 82/1b SP a podľa čl. XXII bod 10/e RS TFZ 2018/2019 (2x nenastúpenie na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 100 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 06.-07.10.2018: Ertel -0,2 (chýbajú najlepší hráči).
2. Za oneskorené uzavretie zápisu o stretnutí v ISSF podľa RS TFZ, čl. XXI, bod 3: Cvengroš – 3 €.
3. Predvolávame na zasadnutie dňa 16.10.2018 o 16.30 hod. R – Višnovec Vladimír, a AR – Bukový Milan z MFS II. QUICK triedy Turček – Slov. Pravno.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ