Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2018/2019 – 04. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2018 je do 10.10.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-24 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ IDOP Lipovec a TJ Družstevník Belá – Dulice – B na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Pri opakovanom zanedbaní povinností a spôsobení neskoršieho začiatku stretnutia, postúpime nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-25 V zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. c) a d) – odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS II. QUICK triedy 7. kolo Turček – Slov. Pravno 0:3 a priznávame 3 body OFK Slovenské Pravno. Prípad postupujeme na riešenie DK.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-55 Na základe vzájomných dohôd, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „C“, 5. kolo Diviaky „B“ – Ďanová „B“ dňa 25.10.2018 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku v Diviakoch,
prípravky U11 sk. „C“, 7. kolo Diviaky – Mošovce dňa 11.10.2018 (štvrtok) o 16.30 hod. na ihrisku v Diviakoch,
– ml. žiakov U13, 5. kolo Sl. Pravno – Trebostovo dňa 04.10.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. na ihrisku v Sl. Pravne,
ml. žiakov U13 5. kolo Dražkovce – Kláštor dňa 05.10.2018 (piatok) o 16.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach,
– dorastu U19, 10. kolo Turany – Žabokreky dňa 30.10.2018 (utorok) o 11.00 hod. na ihrisku v Turanoch. Turany uhr. 10 € v MZF.
dorastu U19 9. kolo Belá-Dulice – Kláštor dňa 31.10.2018 (streda) o 13.00 hod. na ihrisku FK Belá-Dulice. Kláštor uhr.10 € v MZF.
KM-56 Berie na vedomie podanie na KM od R Martin Franek z MFS dorastu U19 9. kolo T. Štiavnička – Ďanová zo dňa 29.09.2018.
KM-57 Kontumujeme MFS dorastu U19 9. kolo zo dňa 29.09.2018 T. Štiavnička – Ďanová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK T. Štiavnička podľa čl. 82/b SP (hostia sa na MFS nedostavili).
KM-58 Žiadame TJ Družstevník Ďanová o zaslanie písomného stanoviska k nenastúpeniu na MFS dorastu U19 9. kolo T. Štiavnička – Ďanová dňa 29.09.2018. Stanovisko je potrebné zaslať prostredníctvom ISSF do 09.10.2018 do 14.00 hod.
KM-59 Dôrazne upozorňujeme vedúcich družstiev FK v súťažiach mládeže na povinnosť vykonávať vzájomnú konfrontáciu hráčov pred začiatkom stretnutia alebo najneskoršie v polčasovej prestávke podľa čl.49/8 SP a čl. X. bod 14 RS TFZ.
KM-60 Kontumujeme MFS dorastu U19 7. kolo zo dňa 15.09.2018 Belá-Dulice – Dražkovce, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dražkovce podľa čl. 82/f a čl. VIII. bod 6 RS TFZ 2018/2019.
KM-61 Odstupujeme na riešenie DK FK Belá-Dulice podľa čl. 40/c,d SP.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 10. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 77 Dolník Peter 1120032 Belá-Dulice „B“, DS: 1 SSN od 01.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 78 Na základe odborného stanoviska KR TFZ, Pavelka Norbert 1059598 Turček, DS: 1 SSN od 01.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 79 Na základe odborného stanoviska KR TFZ, Mazur Peter 1087743 Turček, DS: 1 SSN od 01.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 80 Na základe odborného stanoviska KR TFZ, Privitzer Richar 1069188 Turček, DS: 1 SSN od 01.10.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 81 Machil Dávid 1263436 Turček, DS: 1 SSN od 01.10.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 82 Pavlovič Peter 1054616 Košťany VD – dorast, za nerešpektovanie rozhodnutia DK uvedeného pod U – 74, DK menovanému ukladá DS 4 SSN od 02.10.2018, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 83 TJ Turčan Košťany pre porušenie U – 74 uvedenej v ÚS TFZ č. 12/2018 vedúcim družstva dorastu podľa čl. 64-1c DP, DK ukladá pokutu 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-4, uhr. v MZF,
U – 84 Maretta Tomáš 1281015 R, za nesprávny postup pri popise HNS vedúceho družstva v stretnutí, DK udeľuje pokarhanie podľa DP čl. 11, uhr. 10 € na TFZ do 14.10.2018, pod následkom udelenia disciplinárnej sankcie.
U – 85 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Tatran Turček – dospelí, za zavinenie predčasného ukončenia MFS (odmietnutie pokračovať v stretnutí Turček – Sl. Pravno, čl. 82, bod 1, psím. c) a d) SP), DK v zmysle čl. 60 DP ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie.
U – 86 Na základe podnetu KM TFZ, TJ Družstevník Belá-Dulice dorast, pre porušenie čl. VIII bod 6 a čl. XXII bod 12 RS TFZ 2018/2019, DK ukladá DS 5 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1,4, uhr. v MZF,
U – 87 Na základe podnetu KM TFZ, Ľubomír Pádej VD TJ Družstevník Belá-Dulice dorast, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS, DK ukladá DS 4 SSN od 02.10.2018, DP 53,-3b, uhr. 10 € v MZF,
U – 88 Kraľovanský Martin 1277329 „K“ TJ Družstevník Belá-Dulice dorast, DK v zmysle čl. 38-1 DP upúšťa od udelenia DS, uhr. 5 € v MZF,
U – 89 Murček Marek 12780963 hráč TJ Družstevník Belá-Dulice dorast, DK v zmysle čl. 38-1 DP upúšťa od udelenia DS, uhr. 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 29.09.2018: Vallo -0,2 (chýba konfrontácia), Šperka -0,2 (chýba konfrontácia).
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie zo zápasu podľa čl. XXI, odst. 3: Cvengroš – 15 €.
3. KR prijala podnet TJ Tatran Turček, zo stretnutia II. QUICK triedy zo dňa 30.09.2018 Turček – Slov. Pravno.
4. Po vzhliadnutí videa zo stretnutia Turček – Slov. Pravno KR dáva nasledovné stanovisko :
– 22.min. – OT ŽK hráčovi D udelený správne,
– 27.min. – R nepotrestal priestupok hráča H proti hráčovi D, hralo sa cca ešte 30 sekúnd a pri nasledujúcom prerušení hry udelil R OT ŽK hráčovi D za rečnenie (z videa nie je jasné čo mu povedal),
– 35.min. – OT ŽK hráčovi D udelený správne,
– 60.min. – nie je jasné za čo D hráči dostali OT, nakoľko celú situáciu prekrýva stĺp,
– 84.min. – PK nesprávne nariadený, hráč D sa nedopustil priestupku,
– 84.min. – z videa nie je jasné čo povedal hráč D rozhodcovi,
– 87.min. – ČK hráčovi D správne udelená (podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti),
– 87.min. – z videa nie je jasné čo povedal brankár D rozhodcovi.
5. KR upozorňuje všetkých R, že musia zo sebou nosiť na stretnutia tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch“. V prípade, ak nebude na stretnutí prítomný DZ a v priebehu, alebo po stretnutí vzniknú okolnosti, ktoré tam majú byť zapísané, musí R tlačivo vypísať na základe pokynov KR. Podpísaný originál Oznámenia HU prípadne kapitánom a vedúcim družstva (podľa charakteru priestupku) je potom potrebné doručiť Oznámenie na sekretariát TFZ. Oznámenie o nedostatkoch je prístupné na webe TFZ v časti dokumenty – tlačivá.
6. KR žiada všetkých R, aby pri vypisovaní zápisov o stretnutí uvádzali pravdivé informácie (napr. začiatok stretnutia, uzatvorenie nominácii), nakoľko všetky vstupy do ISSF sa dajú overiť v histórii zápisu. R, ktorí to bude porušovať, budú predvolaní na KR.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ