Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2018/2019 – 27. 09. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
strong>1. Pripomíname FK, že od 02.07.2018 je možné čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop) v zmysle rozhodnutia konferencie SFZ. Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Kreditmi je možné uhradiť aj delegované osoby z mládežníckych MFS. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-19 Žiadame TJ Družstevník Ďanová predložiť Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii hráča Dávid Svetlák 1285911 na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 02.10.2018 do 14.00 hod.
ŠTK-20 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, nariaďujeme predohrať MFS II. QUICK triedy, 7. kolo Slovany – Malý Čepčín dňa 29.09.2018 (sobota) o 15.00 hod. Slovany uhr. 10 € v MZF.
ŠTK-21 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ Družstevník Ďanová na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Pri opakovanom zanedbaní povinností a spôsobení neskoršieho začiatku stretnutia, postúpime nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-22 Na základe oznámenia KR TFZ, TJ Tatran Turček spĺňa podmienku počtu aktívnych rozhodcov. Stretnutia, ktoré mal v zmysle ustanovení o počte aktívnych rozhodcov odohrať v sobotu (viď Rozpis súťaží), odohrá v nedeľu.
ŠTK-23 ŠTK prijala podanie – odvolanie Tatran Turany voči rozhodnutiu ŠTK-18, uverejnenom v ÚS 11. ŠTK trvá na svojom rozhodnutí. V zmysle čl. XXII., bod 15, postupuje uvedené podanie – odvolanie na Odvolaciu komisiu TFZ. Tatran Turany uhradí odvolací poplatok 50 € v MZF.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-51 Na základe vzájomných dohôd, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „A“, 5. kolo T. Štiavnička – Vrútky dňa 03.10.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku FK Turč. Štiavnička,
prípravky U11 sk. „C“, 5. kolo Kláštor – Mošovce dňa 27.09.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku FK Kláštor p. Znievom,
prípravky U11 sk. „C“, 5. kolo M. Čepčín – T. Teplice dňa 28.09.2018 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku FK M. Čepčín,
prípravky U11 sk. „A“, 6. kolo Sučany – T. Štiavnička dňa 01.10.2018 (pondelok) o 17.00 hod. na ihrisku FK Sučany,
prípravky U11 sk. „A“, 7. kolo T. Štiavnička – Turany dňa 08.10.2018 (pondelok) o 17.00 hod. na ihrisku FK T. Štiavnička,
dorastu U19 – oprava: 10. kolo Sl. Pravno – Fomat MT „B“ dňa 07.10.2018 (nedeľa) o 11.00 hod. na ihrisku FK Sl. Pravno
KM-52 Kontumujeme MFS žiakov U15 6. kolo Dražkovce – Mošovce, priznávame 3 body, skóre 12:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Dražkovce podľa čl. 82/g SP (pokles hráčov hostí pod 7). Mošovce odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-53 Žiadame FK Ďanová a FK Diviaky o zaslanie vzájomných dohôd o dohraní MFS prípravky U11, 5. kolo sk. „B“ Ďanová „A“ – Diviaky „A“ a sk. „C“ Diviaky „B“- Ďanová „B“.
KM-54 Predvolávame na zasadanie KM dňa 02.10.2018 o 15.15 hod. z MFS dorastu U19, 7. kolo Belá-Dulice – Dražkovce trénera FK Dražkovce p. Michal Matiaško a HR AndrejVallo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK SsFZ bude v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ organizovať nasledovné školenia trénerov:
UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením v apríli 2019 – náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 300 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie je potrebné poslať do 20. októbra 2018,
UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením vo februári 2019 – náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie je potrebné poslať do 20. októbra 2018,
doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár je potrebné zaslať do 8. novembra 2018 na tlačive, ktoré je zverejnené na stránke www.ssfz.sk (úvodná stránka). Prihlášky na jednotlivé semináre je potrebné zaslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 09. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 67 Vacha Branislav 1045153 Sklabiňa, DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 68 Mikeš Martin 1232309 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 69 Páleš Roman 1241249 Slovany, DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 70 Warecha Adam 1326677 Košťany, DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 71 Hajas Matej 1332318 Krpeľany, DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 72 Hrivnák Jozef 1106031 Dubové, na základe odborného stanoviska KR (ČK po 2 ŽK) DS: 1 SSN od 24.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 73 Maretta Tomáš R – DK menovaného predvoláva na zasadnutie dňa 02.10.2018 o 16.00 hod. Účasť je nutná pod následkom udelenia DS.
U – 74 Pavlovič Peter 1054616 VD Košťany dorast, DK na základe zápisu zo stretnutia Košťany – Vrútky „B“ pozastavuje menovanému výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 43-2a. Zároveň žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS v 80 min. stretnutia a vykázaniu z lavičky náhradníkov. Písomné stanovisko možno zaslať aj prostredníctvom ISSF do 01.10.2018.
U – 75 Na základe podnetu KM TFZ, TJ ŠK Drienok Mošovce – žiaci (zavinenie predčasného skončenia MFS, pokles hráčov pod 7) DK v zmysle čl. XXII bod 10/e ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok  20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b.
U – 76 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Jošt Juraj 1211547 Vrútky, 1 SSP do 30.04.2019, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje všetkých R, že musia zo sebou nosiť na stretnutia tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch“. V prípade, ak nebude na stretnutí prítomný DZ a v priebehu, alebo po stretnutí vzniknú okolnosti, ktoré tam majú byť zapísané, musí R tlačivo vypísať na základe pokynov KR. Podpísaný originál Oznámenia HU prípadne kapitánom a vedúcim družstva (podľa charakteru priestupku) je potom potrebné doručiť Oznámenie na sekretariát TFZ. Oznámenie o nedostatkoch je prístupné na webe TFZ v časti dokumenty – tlačivá.
2. KR žiada všetkých R, aby pri vypisovaní zápisov o stretnutí uvádzali pravdivé informácie (napr. začiatok stretnutia, uzatvorenie nominácii), nakoľko všetky vstupy do ISSF sa dajú overiť v histórii zápisu. R, ktorí to bude porušovať, budú predvolaní na KR.
3. Na základe vyžiadania si odborného stanoviska od DK TFZ vo veci podnetu od TJ Družstevník Dubové (preverenia udelenia 2 ŽK), KR prerokovala podnet a konštatuje podnet ako neopodstatnený. TJ Družstevník Dubové uhr. 10 € v MZF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ