Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2018/2019 – 16. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub vygenerovať až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – určenie mesiaca a roku (07/2018 – v prípade odstupného za mesiac júl) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. SFZ správne vypísanú faktúru uhradí bezodkladne, najneskôr do 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-17 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS:
3. kolo dorastu U19 Košťany – Turany dňa 17.08.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Turany uhr. 10 € v MZF,
– 3. kolo dorastu U19 Fomat Martin – T. Štiavnička dňa 22.08.2018 (streda) o 16.30 hod. V opačnom poradí na ihrisku v T. Štiavničke. T. Štiavnička uhradí poplatok 10 € v MZF.
– 1. kolo žiakov U15 Príbovce – Belá dňa 07.09.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Príbovciach. Príbovce uhr. 10 € v MZF,
– 1. kolo žiakov U15 Mošovce – Krpeľany dňa 26.09.2018 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Mošovciach. Mošovce uhr. 10 € v MZF.
KM-18 Kontumujeme MFS dorastu U19 2. kolo Žabokreky – M. Čepčín a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žabokreky podľa čl. 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili).
KM-19 Žiadame FK M. Čepčín o zaslanie písomného stanoviska k neúčasti na MFS dorastu U19 2. kolo konaného dňa 11.08.2018 Žabokreky – M. Čepčín do 21.08.2018 do 14.00 hod.
KM-20 Berime na vedomie podanie R Roman Wehle k MFS dorastu U19 2. kolo Žabokreky – M. Čepčín.
KM-21 Berieme na vedomie odhlásenie družstva mladších žiakov U13 FK ATTACK Vrútky zo súťažného ročníka 2018/2019 pre nedostatok hráčov. Družstvá vylosované s ATTACK Vrútky budú mať voľno.
KM-22 Upozorňujeme FK na povinnosť vytvoriť zápis z MFS súťaži dorastu U19 a žiakov U15 v prípade, že sa R na stretnutie nedostaví.
KM-23 Upozorňujeme FK, že MFS sa spravidla predohrávajú! RS TFZ 2018/2019 čl.II. bod 9.
KM-24 Súhlasíme so striedavým štartom pre súťažný ročník 2018/2019 pre hráčku Nikola Maťková 1377203 za MŠK FOMAT Martin a Tatran Turany v kategórii žiaci U15.
KM-25 Oprava RS TFZ 2018/2019 – rozlosovanie dorastu U19:
Oznamujeme FK v súťaži dorastu U19, že MŠK FOMAT Martin „B“ odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 14.00 hod. a nie ako je uvedené v RS TFZ –  nedeľa o 10.00 hod.
KM-26 Na základe písomného oznámenia TJ Družba Malý Čepčín odhlasujeme družstvo dorastu U19 zo súťaže pre súťažný ročník 2018/2019. Družstvá vylosované s TJ Družba Malý Čepčín budú mať voľno. Prípad odstupujeme na DK TFZ.
KM-27 Zamietame žiadosť o zmenu termínu MFS dorastu U19 I. kolo Vrútky – Fomat Martin, z dôvodu nesúhlaseného stanoviska MŠK Fomat Martin. Odporúčame zaslať novú dohodu s novým termínom.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 14.08.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac júl 2018 od FK Ďanová, Príbovce, Háj, ktorej splatnosť bola 13.08.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 08. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 13 Bobrovský Miroslav 1319212 Belá-Dulice „B“, DS: 1 SSN od 13.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 14 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Lukačka Juraj 1249800 Sklené – zamieta sa, porušenie čl. 41-1 DP, uhr. 10 € v MZF,
Bella Dušan 1066099 Turany – zamieta sa, uhr. 10 € v MZF,
U – 15 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac júl 2018, ktorej splatnosť bola 13.08.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.08.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 16 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Príbovce na úhradu MZF za mesiac júl 2018, ktorej splatnosť bola 13.08.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.08.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 17 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Háj na úhradu MZF za mesiac júl 2018, ktorej splatnosť bola 13.08.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.08.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR predvoláva na zasadnutie KR dňa 21.08.2018 o 16.30 hod. R – Čavolský Dominik z dôvodu neúčasti na MFS dorastu U19 Kláštor – Sl. Pravno.
2. KR predvoláva na zasadnutie KR dňa 21.08.2018 o 16.45 hod. R – Dubovec Jakub, ohľadom manipulácie s nomináciami v zápise o stretnutí.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ