Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2018/2019 – 09. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).
2. Splatnosť MZF za mesiac júl 2018 je do 13.08.2018.
3. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub vygenerovať až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – určenie mesiaca a roku (07/2018 – v prípade odstupného za mesiac júl) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. SFZ správne vypísanú faktúru uhradí bezodkladne, najneskôr do 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-5 Oznamujeme funkcionárom ŠK Sklené, že dňa 23.08.2018 o 18.00 hod zástupca ŠTK TFZ vykoná pasportizáciu hracej plochy s obhliadkou priestorov šatní a hygienických zariadení. Žiadame pripraviť podklady v zmysle predtlače, ktorá bola zaslaná mailom.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-14 Súhlasíme so striedavým štartom pre súťažný ročník 2018/2019 pre hráča Patrik Šebek 1286136 za ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družba M. Čepčín v kategórii dorast U19.
KM-15 Začiatky jednotlivých súťaží:
U19 – Romantics.sk – TFZ: 11. augusta 2018 (2.kolo), 1.kolo –29.08.2018
U15 – starší žiaci – TFZ: v nedeľu 19. augusta 2018
U13 – mladší žiaci – TFZ: v stredu 5. septembra 2018
U11 – prípravka – TFZ: v sobotu 25. augusta 2018
KM-16 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 2. kolo Ďanová – Košťany dňa 21.08.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Ďanovej. Ďanová uhr. poplatok 10 € v MZF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda – štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz/aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára. Ďalší doškoľovací seminár trénerov sa uskutoční v predpokladanom termíne 17. novembra 2018 (sobota) v Banskej Bystrici.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 05.08.-21.08.2018 na dovolenke mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka, tel.č.: 0907 666 633.
2. Obsadzovanie R na MFS bude zverejnené prostredníctvom systému ISSF, e-mailovou poštou na adresy R a DZ a na internetovej stránke www.tfz.sk tak ako v minulej sezóne. Na webovej stránke TFZ bude zverejnené spravidla vo štvrtok, najneskôr v piatok do 12.00 hod. na najbližší víkend, a to je záväzné pre všetky delegované osoby, pokiaľ KR nevykoná zmenu v zmysle pokynov uvedených v RS TFZ 2018/2019.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ