Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2017/2018 – 16. 11. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.11.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2017/2018 v súťažiach dospelých,
– vyhodnotením R a DZ za jesennú časť ročníka 2017/2018,
– zhodnotením práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2017/2018, vrátane informácii vo veci školenia trénerov, stretnutia účastníkov U11,
– informáciami o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie TFZ,
– vyhodnotením volebnej konferencie TFZ,
– informáciami o zabezpečení plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26.01.2018 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva je zverejnená na webovej stránke TFZ a bola zaslaná aj na e-mailové kontá funkcionárom futbalových klubov. Výzvy je možné predkladať do 31.01.2018.
2. V zmysle rokovania VV TFZ oznamujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, že stretnutie futbalových klubov, hlavne trénerov resp. vedúcich družstiev sa uskutoční začiatkom februára 2018. Presný termín bude po stanovení oznámený prostredníctvom Úradnej správy a e-mailom na FK. Týmto vyzývame zainteresované osoby vo futbalových kluboch, aby si prerokovali možnosti hracieho systému vo svojich výboroch, aby na stretnutí boli k dispozícii konkrétne návrhy.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-121 Schvaľujeme výsledky MFS v súťaži dorastu U19 1. až 11. kolo tak ako boli dosiahnuté na HP vrátane kontumácii.
KM-122 Schvaľujeme výsledky MFS v súťaži žiakov U15 1. až 13. kolo tak ako boli dosiahnuté na HP vrátane kontumácii, okrem MFS 13. kola H. Štubňa – Žabokreky.
KM-123 Schvaľujeme výsledky MFS v súťaži prípravky U11 sk. Sever 1. až 16 kolo dosiahnuté na HP vrátane kontumácie, okrem MFS 16. kola Dražkovce – Košťany.    
KM–124 KM berie na vedomie vyjadrenie vedúceho družstva žiakov FK Dražkovce p. Záborského a R Jána Krkošku k MFS žiakov 13. kola Valča – Dražkovce.
KM-125 Žiadame Martin „B“ a Vrútky „B“ v súťaži mladších. žiakov U13 aby 6. kolo N odohrali v pôvodnom termíne t.j. 19.11.2017 a neprekladali si stretnutie na iný termín.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 11. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 115 DK TFZ berie na vedomie žiadosť Tatran Turany o písomné odôvodnenie rozhodnutia vo veci udelenia DS hráčom uvedeným pod D – 112 a D – 113, ktoré bolo uverejnené v ÚS TFZ č. 18/2017. Písomné odôvodnenie rozhodnutia vyhotoví DK na najbližšom zasadnutí a zašle ho Tatranu Turany. Uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ upozorňuje R a DZ, že jarný seminár bude v mesiaci marec 2018. Žiadame R, aby sledovali ÚS aj počas zimnej prestávky.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ