Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2017/2018 – 31. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK na čerpanie prostriedkov z príspevku uznanému športu, nakoľko niektoré kluby údajne nevedia o možnosti čerpať prostriedky aj napriek e-mailom zasielaným priamo zo SFZ a tiež informáciám prezentovaných na konferenciách resp. prostredníctvom Úradnej správy TFZ. Príspevok v celkovom objeme 1 064 874,45 € bol rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t.j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots. Príspevok na jedno mládežnícke družstvo predstavuje 402,76 €, ktoré futbalový klub obdržal formou kreditu, ktorý použije prostredníctvom webshopu SFZ na stránke https://eshop.futbalsfz.sk/. Celkovo je momentálne možnosť výberu z viac ako 1600 produktov v katalógu v eshope, napríklad nákup oblečenia, tréningového vybavenia, produktov na údržbu trávnika, elektroniky a pod.  Kredit je možné využiť aj na PHM a to formou karty, na ktorú je potrebné dobiť kredit prostredníctvom spomínaného eshopu. Upozorňujeme FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať  do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátneho rozpočtu. V prípade PHM je možné karty nabíjať kreditmi len do 30.11.2017. Pripomíname však, že natankované PHM by sa mali minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného v ISSF systéme.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-043 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 70, bod 4, ponechávame v platnosti výsledok, pre zlé poveternostné podmienky predčasne ukončeného MFS II. QUICK triedy, 11. kolo Turany – Krpeľany 6:2 dosiahnutý na HP.
ŠTK-044 Nariaďujeme odohrať MFS, ktoré sa pre nespôsobilé HP nemohli v pôvodných termínoch odohrať nasledovne: MFS I. QUICK triedy Dražkovce – VrútkyDubové – Kláštor p. Znievom, tiež MFS II. QUICK triedy Valča – Košťany dňa 05.11.2017 (nedeľa) o 13.00 h. (zmena času!). V zmysle dohovoru a predchádzajúcich ISSF podaní  súhlasíme s odohratím  MFS II. QUICK triedy Turany – Slovenské Pravno dňa 04.11.2017 (sobota) o 13.00 h.. Týmto sa ospravedlňujeme za predchádzajúce mylné nariadenia.
ŠTK-045 Žiadame FC Tatran Kláštor pod Znievom o predloženie Povolenia štartu vo vyššej vekovej kategórii hráča Martin Hrdina, RČ 1321267.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–113 Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS dorastu U19 – 11. kolo Dražkovce – Sučany 11.11.2017 o 13.30 hod. a Belá – Príbovce dňa 11.11.2017 o 11.00 hod.
KM–114 Z dôvodu neodohrania celého 13. kola MFS žiakov U15, nariaďujeme odohrať kolo dňa  05.11.2017 o 10.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia FK kontaktujú predsedu KM.
KM–115 Žiadosť FK Kláštor neakceptujeme. Žiadame o zaslanie dohody s novým termínom odohratia najneskôr do 11.11.2017. V prípade nerešpektovania nariadenia, KM bude postupovať podľa čl.82/b SP a čl. XXI bod 9e RS TFZ.
KM–116 Neakceptujeme termín dohody prípravky FK Dražkovce a FK Košťany. Nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“: 8. kolo Sučany – Fomat Martin „C“ dňa 04.11.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Sučanoch a 16. kolo Dražkovce – Košťany dňa 04.11.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach a Fomat Martin „D“ – Vrútky „B“ 05.11.2017 o 13.30 hod. na ihrisku Fomatu Martin.
KM–117 Nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“: 12. kolo Diviaky „B“– Kláštor dňa 04.11.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Diviakoch a 13. kolo Mošovce – Diviaky „A“ dňa 04.11.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Mošovciach.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 31. 10. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 107 Mišek Michal 1168674 T. Kľačany, DS: 1 SSN od 30.10.2017, DP 37 – 3, uhr. 10 € v MZF
D – 108 Pavlovič Juraj 1222759 T. Kľačany, DS: 2 SSN od 30.10.2017, DP 49 – 2a, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie R a DZ pre dohrávky, ktoré sa budú konať 04.-05.11.2017 budú zverejnené najneskôr v piatok 03.11.2017 do 10.00 hod. na webovom sídle TFZ.
2. Prerokovaný podnet od FO Valča z MFS dospelých Slovany – Valča konaného 21.10.2017, KR po vzhliadnutí videozáznamu skonštatovala, že R postupoval správne.
3. KR upozorňuje R a DZ, aby sledovali ÚS a ISSF systém aj naďalej, nakoľko budú v dňoch 04.-05.11 a 11.11.2017 prebiehať dohrávky neodohraných stretnutí.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ