Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2017/2018 – 05. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov s finančným príspevkom TFZ ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Školenie v rozsahu 8 hodín rozdelených na dva dni sa uskutoční v dňoch 10.10 a 11.10.2017 (utorok – streda) v oba dni od 15.30 – 19.30 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (cca 150m od TFZ). Z organizačných dôvodov žiadame o záväzné potvrdenie účasti na kurze, resp. potvrdenie účasti záujemcu, ktorého FK predbežne nahlásili v termíne do 06.10.2017 (piatok). 2. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupcov FK hrajúci súťaže SsFZ a zástupcov TFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017.
3. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 13.10.2017 o 16.00 hod.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-026 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1, písm. „g“ (pokles počtu hráčov družstva pod sedem), kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 9. kolo Kláštor p. Znievom – Príbovce a priznávame 3 body TJ Dynamo Príbovce. Výsledok 0:8 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. V zmysle čl. XXII., bod 9 e) Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme  FC Tatran Kláštor p. Znievom na riešenie DK.
ŠTK-027 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS 10. kola II. QUICK triedy Slovany – Valča dňa 21.10.2017 (sobota) o 14.00 hod.
ŠTK-028 Na základe ISSF podania nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 13. kolo Kláštor – Belá „B“, dňa 29.10.2017 (nedeľa) o 14.00 hod.
ŠTK-029 Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí riadiaceho orgánu a nepredloženie požadovaných dokumentov postupujeme FK Trebostovo na riešenie DK.
ŠTK-030 Na základe vykonaného šetrenia a predloženého videozáznamu ŠTK konštatuje, že v MFS II. QUICK triedy 6. kolo T. Štiavnička „B“ – Krpeľany nastúpili iba hráči uvedení v zápise o stretnutí. Hrubou chybou a nedôslednosťou rozhodcov došlo k administratívnemu pochybeniu, ktoré nebolo vyriešené obvyklým spôsobom. V platnosti zostáva výsledok dosiahnutý na HP. Administratívne úkony dodatočne vykoná správca súťaže. Postup R predkladáme na riešenie KR TFZ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–90 Na základe nerešpektovania opakovanej výzvy o zaslanie cez ISSF obojstranných dohôd         o dohraní neodohraných MFS prípravky, nariaďujeme odohrať MFS U11 nasledovne: sk. „Sever“: 1. kolo Vrútky „B“– Košťany dňa 11.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku vo Vrútkach. 9. kolo Príbovce – Fomat MT „C“ dňa 18.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Príbovciach. 10. kolo Sučany – Fomat MT „C“ dňa 11.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Sučanoch. sk. „Juh“: 3. kolo Mošovce – M. Čepčín dňa 11.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Mošovciach. 8. kolo Ďanová – T. Teplice dňa 11.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Ďanovej. Oboznámte s týmto nariadením jednotlivých trénerov a ved. družstiev.
KM-91 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 3. kolo Príbovce – Vrútky „A“, dňa 11.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Príbovciach.
KM-92 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 4. kolo Sl. Pravno – Diviaky „B“, dňa 12.10.2017 (štvrtok) o 16.30 hod. na ihrisku v Sl. Pravne.
KM-93 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 7. kolo Valča – H. Štubňa, dňa 04.10.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku vo Valči.
KM-94 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme predohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 13. kolo Diviaky „B“– Sl. Pravno dňa 17.10.2017 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-95 Schvaľujeme výsledky MFS dorastu U19 1. až 5. kolo dosiahnuté na HP vrátane kontumácií.
KM-96 Schvaľujeme výsledky MFS žiakov U15 1. až 5. kolo dosiahnuté na HP vrátane kontumácií.
KM-97 Schvaľujeme výsledky MFS ml. žiakov U13 sk. „A“ a sk. „B“ 1. až 5. kolo dosiahnuté na HP.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 10. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 78 Roháčik Igor 1115034 Belá „B“, DS: 1 SSN od 02.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 79 Na základe návrhu KR TFZ Parenička Samuel – rozhodca, DK ukladá menovanému pokarhanie za nesprávny postup pri uzatváraní nominácií v ISSF a nevytvorenie zápisu o stretnutí v papierovej forme podľa čl. XVIII bod 21 RS TFZ, DP 64-1b, uhr. 10 € na účet TFZ,
D – 80 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2017 zo stretnutia Košťany – T. Kľačany o 16.00 hod.: Košťany – Kubík Peter 1249035 hráč, T. Kľačany – Zaťko Jozef 1165595 hráč, Daubner Alexander 1185948 kapitán, R – Hanko Roman. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom DS.
D – 81 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 09.10.2017 zo stretnutia II. QUICK triedy dospelí Košťany – T. Kľačany,
D – 82 Na základe návrhu ŠTK TFZ z dôvodu predčasného ukončenia stretnutia 9. kola I. QUICK triedy Kláštor – Príbovce dospelí, pre porušenie čl. 82 bod 1 g) SP (pokles hráčov domácich pod 7), DK trestá FK Kláštor pod Znievom pokutou 50 € + 10 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9 e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 83 Na základe návrhu ŠTK TFZ FK Trebostovo, za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí riadiaceho orgánu súťaží a nepredloženie požadovaných dokumentov, DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 30.09.-01.10.2017: Wehle -0,2 (chýbajú najlepší hráči).
2. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ čl. XXI, bod 3 (oneskorené ospr.): Krkoška – 5 €.
3. Prevolaní R Samuel Parenička, Jakub Dubovec, Tomáš Maretta z MFS dospelých T. Štiavnička „B“ – Krpeľany: Parenička – návrh na pokarhanie, postupujeme na DK, Dubovec – vyriešený pohovorom, Maretta – vyriešený pohovorom.
4. KR upozorňuje R, že R je povinný pred stretnutím odovzdať vedúcim oboch mužstiev zápis o stretnutí (1 aj 2 stranu). R si nechá pred stretnutím vytlačiť 6x zápis o stretnutí (D, H, R, AR1, AR2, DZ). R + AR sú povinný pred nástupom na HP odkontrolovať hráčov domácich aj hostí, či sa čísla zhodujú so zápisom o stretnutí.

 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ