Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2017/2018 – 28. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupcov FK hrajúci súťaže SsFZ a zástupcov TFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– podkladmi k registrácii TFZ do zoznamu prijímateľov na 2 % z daní,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru pre zabezpečenie 23. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2017,
– informáciami k školeniu zdravotníkov a trénerov,
– návrhom na zmenu zálohových platieb za R na fakturáciu cez MZF od jarnej časti ročníka 2017/2018,
– informáciami zo zasadnutia VV SsFZ s predsedami ObFZ, ktoré sa konalo 07.09.2017 v B. Bystrici,
– informáciami k e-shopu SFZ, cez ktoré je možné čerpať prostriedky z príspevku uznanému športu, z jeho kvalitou a návrhom na zlepšenia pre SFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením je možné podávať do 30.09.2017. Aby bola žiadosť spracovaná v rámci tohto registračného obdobia, musia sa všetky zainteresované strany vyjadriť k tejto žiadosti do 30.09.2016 do 24.00 hod.
2. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov s finančným príspevkom TFZ ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Školenie sa uskutoční v dňoch 10.10 a 11.10.2017 (utorok – streda) v oba dni od 15.30 – 19.30 hod. v Martine. Nahlásení účastníci budú informovaní aj e-mailom so žiadosťou záväzného potvrdenia účasti v uvedenom termíne.
3. Dňa 09.10.2017 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SFZ, kde jeden bod programu tohto stretnutia sa týka e-shopu SFZ, z ktorého FK môžu čerpať finančné prostriedky z príspevku uznanému športu (cca 402 € na jedno mládežnícke družstvo formou kreditu). Z toho dôvodu radi uvítame podnety zo strany FK, ktoré môžete zaslať e-mailom na tfz@tfz.sk do 07.10.2017.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-022 Pod následkom opakovanej DS za nevyhotovenie videozáznamu z MFS 8. kola I. Q-triedy Trebostovo – Bystrička, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 03.10.2017 o 15.30 hod. zástupcu FK Trebostovo, ktorý predloží dôveryhodný doklad o kúpe videokamery, doklad poisťovne o nahlásení škodovej udalosti a doklad o prevzatí poškodenej videokamery do opravy.
ŠTK-023 Žiadame ŠK Turčianska Štiavnička o predloženie videozáznamu zo stretnutia 6. kola II. QUICK triedy T. Štiavnička „B“ – Krpeľany na sekretariát TFZ do 14.00 hod. 03.10.2017 (utorok). 
ŠTK-024 Na základe ISSF podania, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 03.10.2017 o 16.00 hod. z MFS II. QUICK triedy T. Štiavnička „B“ – Krpeľany: HU + vedúci mužstva Štefan Vyletel, R Samuel Parenička, AR1 Tomáš Maretta a AR2 Jakub Dubovec.
ŠTK-025 Na základe ISSF podaní a vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať MFS, ktoré sa pre nespôsobilé HP neodohrali: – I. QUICK trieda 7. kolo Dražkovce – Vrútky a 8. kolo Dubové – Kláštor dňa 05.11.2017 o 14.00 hod., – II. QUICK trieda 5. kolo Turany – Slov. Pravno dňa 04.11.2017 o 14.00 hod.
ŠTK-026 Opätovne žiadame predložiť videozáznamy zo stretnutí I. QUICK triedy: Dubové – Belá „B“ (6.k.), Mošovce – Dražkovce (6.k.) a Mošovce – Belá „B“ (8.k.), Lipovec – Dubové (7.k.) a Lipovec – Mošovce (9.k.), Kláštor – H. Štubňa (7.k.) a Kláštor – Príbovce (9.k.), Ďanová – Trebostovo (7.k.) a Ďanová – Dubové (9.k.) na sekretariát TFZ do 14.00 hod. 03.10.2017 (utorok). Nerešpektovanie žiadosti bude v zmysle RS TFZ riešené DS.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-78 KM dôrazne žiada FK o zaslanie vzájomných dohôd cez ISSF o odohraní MFS prípravky U11 sk. „Sever“: 1. kolo Vrútky „B“- Košťany; 3. kolo Príbovce – Vrútky „A“,  Fomat MT „C“ – Dražkovce; 6.kolo Príbovce – Fomat MT „C“; 8. kolo Sučany – Fomat MT „C“. sk. „Juh“: 3. kolo Mošovce – M. Čepčín; 4. kolo Sl. Pravno – Diviaky „B“; 7. kolo T. Teplice – Mošovce, Valča – H. Štubňa; 8. kolo Ďanová – T. Teplice. Dohody je potrebné zaslať do 02. 10. 2017 pod následkom DS.  Ak sa MFS odohrá je to potrebné ihneď po skončení nahrať do ISSF.
KM-79 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 7. kolo Turany –  Fomat MT „D“, dňa 29.09.2017 (piatok) o 16.00 hod. na ihrisku v Turanoch.
KM-80 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 8. kolo Vrútky „A“ – Dražkovce, dňa 27.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach.
KM-81 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 11. kolo Turany – Sučany, dňa 01.10.2017 (nedeľa) o 12.00 hod. na ihrisku v Turanoch.
KM-82 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 6. kolo Sl. Pravno – Valča, dňa 27.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Sl. Pravne.
KM-83 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 8. kolo Sl. Pravno – H. Štubňa, dňa 29.09.2017 (piatok) o 16.30 hod.na ihrisku v Sl. Pravne.
KM-84 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 8. kolo Mošovce – Kláštor, dňa 03.10.2017 (utorok) o 16.30 hod. na ihrisku v Mošovciach.
KM-85 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 2. kolo Diviaky „B“ – T. Teplice, dňa 06.10.2017 (pondelok) o 16.30 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-86 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 8. kolo Belá – Sučany, dňa 04.10.2017 (streda) o 15.30 hod. na ihrisku v Belej (nespôsobilá HP)
KM-87 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 6.kolo Belá – Turany, dňa 04.11.2017 (sobota) o 13.30 hod. na ihrisku v Belej (nespôsobilá HP)
KM-88 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 6. kolo Sučany – Košťany, dňa 05.11.2017 (nedeľa) o 13.30 hod. na ihrisku v Sučanoch (nespôsobilá HP).
KM-89 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 6. kolo T. Štiavnička – Kláštor, dňa 30.10.2017 (pondelok) o 13.30 hod. na ihrisku v T. Štiavničke (nespôsobilá HP).

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 09. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 73 Kubo Tomáš 1212562 Ďanová, DS: 1 SSN od 25.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 74 Poliak Filip 1240711 Krpeľany, DS: 1 SSN od 25.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 75 Feriančík Andrej 1273713 Ďanová, DS: DK na základe šetrenia upúšťa od uloženia DS, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
D – 76 Kapusta Ján HU Ďanová, DS: DK na základe šetrenia upúšťa od uloženia DS, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
D – 77 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno – zamieta sa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ čl. XXI, bod 3. (oneskorené ospr.): Dvorský – 15 €.
2. KR sa zaoberala podnetom na komisiu od FK Krpeľany ohľadom stretnutia T. Štiavnička „B“ – Krpeľany. KR zaujme stanovisko po doriešení v spolupráci s ŠTK.
3. KR upozorňuje R, že R je povinný pred stretnutím odovzdať vedúcim oboch mužstiev zápis o stretnutí (1 aj 2 stranu). R si nechá pred stretnutím vytlačiť 6x zápis o stretnutí (D, H, R, AR1, AR2, DZ).
4. Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ