Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2017/2018 – 20. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– podkladmi k registrácii TFZ do zoznamu prijímateľov na 2 % z daní,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru pre zabezpečenie 23. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2017,
– informáciami k školeniu zdravotníkov a trénerov,
– návrhom na zmenu zálohových platieb za R na fakturáciu cez MZF od jarnej časti ročníka 2017/2018,
– informáciami zo zasadnutia VV SsFZ s predsedami ObFZ, ktoré sa konalo 07.09.2017 v B. Bystrici,
– informáciami k e-shopu SFZ, cez ktoré je možné čerpať prostriedky z príspevku uznanému športu, z jeho kvalitou a návrhom na zlepšenia pre SFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že splatnosť II. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 je 25.09.2017.
2. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Konkrétny dátum školenia bude známy po ukončení dovolenky zodpovedného pracovníka Slovenského červeného kríža a bude oznámený záujemcom prostredníctvom predsedu FK.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-017 Pre nesplnenie upozornení a nerešpektovanie nariadení riadiacich orgánov (povinnosť evidencie v systéme ISSF osôb uvádzaných v zápise o stretnutí), postupujeme FC Tatran Kláštor pod Znievom a TJ Dynamo Krpeľany na disciplinárne konanie DK TFZ.
ŠTK-018 V zmysle čl. XXII., bod 12 Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme FK Trebostovo na disciplinárne konanie pre nesplnenie povinnosti čl. VIII., bod 13 Rozpisu súťaží TFZ (nevyhotovenie) a nepredloženie videozáznamu v zmysle správy ŠTK-016 z MFS 6. kola I. Q-triedy Trebostovo – Kláštor p. Znievom.
ŠTK-019 V zmysle predchádzajúcich správ a upozornení, žiadame predložiť videozáznamy zo stretnutí 6. kola I. QUICK triedy: Vrútky – Bystrička, Sklabiňa – Ďanová, Horná Štubňa – Lipovec, Dubové – Belá „B“, Príbovce – Turč. Teplice, Mošovce – Dražkovce (aj v zmysle správy ŠTK-013), zo stretnutí 7. kola I. QUICK triedy: Turč. Teplice – Mošovce, Belá „B“ – Príbovce, Lipovec – Dubové, Kláštor p. Zn. – Horná Štubňa, Ďanová – Trebostovo, Bystrička – Sklabiňa na sekretariát TFZ do 14.00 hod. 25.09.2017 (pondelok).
ŠTK-020 Na základe šetrenia upravujeme konečný stav MFS 6. kola Trebostovo – Kláštor p. Znievom na 15:0. Opravu v systéme ISSF vykoná správca súťaží.
ŠTK-021 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. QUICK triedy 6. kolo M. Čepčín – Turany, dňa 24.09.2017 o 15.00 hod. M. Čepčín uhr. 10 € v MZF.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-69 KM nemá k 19.09.2017 vzájomné dohody o odohraní MFS prípravky U11 sk. Sever 3. kolo Príbovce – Vrútky „A“ a Fomat Martin „C “ – Dražkovce; 7. kolo Turany – Fomat „C“; sk. Juh 6. kolo Sl. Pravno – Valča; 7. kolo T. Teplice – Mošovce, Valča – H. Štubňa a Ďanová – Sl. Pravno.
KM-70 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 7. kolo T. Štiavnička – Dražkovce, dňa 25.09.2017 (pondelok) o 17.00 hod. na ihrisku v T. Štiavničke.
KM-71 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 7. kolo Diviaky „B“ – M. Čepčín, dňa 29.09.2017 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-72 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 7 kolo Kláštor – Diviaky „A“, dňa 27.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-73 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS mladších žiakov U13 sk. „A“ 4. kolo T. Teplice – Vrútky, dňa 23.09.2017 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach.
KM-74 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 7. kolo Kláštor – H. Štubňa, dňa 26.09.2017 (utorok) o 16.30 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-75 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 7.kolo T. Teplice – Príbovce, dňa 28.09.2017 (štvrtok) o 16.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach. T. Teplice uhr. 10 € v MZF.
KM-76 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 8. kolo H. Štubňa – Turany, dňa 06.10.2017 (piatok) o 16.00 hod. na ihrisku v H. Štubni. Turany uhr. 10 € v MZF.
KM-77 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 6. kolo M. Čepčín – Dražkovce, dňa 24.09.2017 (nedeľa) o 10.30 hod. na ihrisku v M. Čepčíne. M. Čepčín uhr. 10 € v MZF.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 19. 09. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 65 Váradi Jozef 1234548 Lipovec, DS: 1 SSN od 18.09.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 66 Jurkov Tomáš 1228652 Lipovec, DS: 1 SSN od 18.09.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 67 Erteľ Róbert 1273708 Dubové, DS: 4 SSN + zmena podmienečnej DS 1 stretnutie na nepodmienečnú DS od 18.09.2017, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 68 Saniga Peter 1113346 Turček, DS: 3 SSN od 18.09.2017, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 69 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Ďanová – Trebostovo: Kapusta Ján HU, Feriančík Andrej 1273713 kapitán družstva, Hones Juraj R. Účasť menovaných je na zasadnutí DK bezpodmienečne nutná pod následkom DS.
D – 70 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Kláštor pod Znievom pre nesplnenie upozornení a nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu uvedených v ÚS TFZ č. 6,8 a 10/2017 (povinnosť evidencie osôb v zápise o stretnutí v ISSF), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4.
D – 71 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Dynamo Krpeľany pre nesplnenie upozornení a nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu uvedených v ÚS TFZ č. 6,8 a 10/2017 (povinnosť evidencie osôb v zápise o stretnutí v ISSF), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4.
D – 72 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Trebostovo pre nesplnenie povinností čl. VIII., bod 13 RS TFZ 2017/2018 (nevyhotovenie) nepredloženie videozáznamu v zmysle správy ŠTK-016 z MFS 6. kola I. QUICK triedy Trebostovo – Kláštor, DK ukladá podľa RS TFZ čl. XXII., bod 12 pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1a, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.
2. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ kap. XXI, bod 3 (oneskorené ospr.): Dubovec – 5 €, Krkoška – 5 €, Kucharčík – 5 €.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ