Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2017/2018 – 07. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.08.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežný hodnotením súťaží TFZ,
– personálnym zabezpečením MFS,
– hospodárením TFZ za I. polrok 2017, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 28.07.2017 v priestoroch TFZ,
– doplnením a schválením rozhodcov Kepeš, Krkoška, Raček a Štancel na nominačnú listinu rozhodcov,
– informáciami o možnej zmene v spôsobe odmeňovania delegovaných osôb z pracovnoprávneho vzťahu na dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti a Zákona o športe, od jarnej časti ročníka s úlohami vznesenými priamo na zasadnutí,
– informáciami o rozdelení príspevku na futbalovú infraštruktúru v rámci TFZ v sume spolu 46 000 €, nevyčerpaní sumy a plánovaného prerozdelenia v ďalšej etape.
VV TFZ schválil:
– príspevok TFZ na kurz prvej pomoci pre záujemcov z FK vykonávajúcich zdravotnú službu,
návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní.               

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že na lavičke náhradníkov môžu byť len osoby uvedené v realizačnom tíme v zápise o stretnutí, okrem zdravotníkov a trénerov, ktorí sú nahlásení na školenie, ktoré bude TFZ organizovať. Rozhodca uvádza trénerov a zdravotníkov bez licencie v zázname rozhodcu.
2. Pripomíname FK v zmysle pokynov zo SFZ, aby si nezabudli vygenerovať členské poplatky za klub podľa návodu http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky. Ďalšie poplatky za funkcionárov klubu (hlásateľ, videotechnik, vedúci družstva, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a pod.) sa už neplatia. Zároveň klub splní jednu z podmienok na prijímanie dotácie z členského a príspevku zo štátneho rozpočtu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-012 Opakovane upozorňujeme na správu ŠTK-011, že po dohode na VV TFZ vykoná ŠTK TFZ v priebehu súťaží kontrolu úrovne a kvality nahrávania videozáznamov. Po výzve na predloženie všetkých videozáznamov z dvoch po sebe idúcich kôl a vyhodnotení, rozhodne riadiaci orgán o prípadnom stretnutí a doškolení videotechnikov. Upozorňujeme zároveň na povinnosť archivácie videozáznamu z MFS po dobu 60 dní.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-49 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 4. kolo Dražkovce – Turany, dňa 09.09.2017 o 11.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach. Turany uhr. 5 € v MZF.
KM-50 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 4. kolo Príbovce – Košťany, dňa 14.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Príbovciach (kolidácia s MFS dospelých Príbovce – T. Teplice).
KM-51 Kontumujeme MFS dorastu U19 1. kolo (dohrávka) Príbovce – M. Čepčín, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Príbovce podľa čl 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-52 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Sever“ 6. kolo Dražkovce – Turany, dňa 09.09.2017 o 9.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach.
KM-53 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 5. kolo Diviaky „B“ – Valča, dňa 09.09.2017 o 10.00 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-54 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 6. kolo Slov. Pravno – Valča, dňa 11.09.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.
KM-55 Na základe podania na KM TFZ, žiadame FK Príbovce o predloženie originálu povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii do utorka 12.09.2017 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ. Jedná sa o hráčov Samuel Gomola 1346148 a Alex Blaho 1364610.
KM-56 Upozorňujeme FK mládeže, že konfrontácia v mládežníckych súťažiach je povinná a to aj v súťaži prípravka. Slovo „nevyžiadaná“ sa v mládežníckych súťažiach nepoužíva.
KM-57 S pozvaným trénerom prípravky Fomat Martin p. Švehlom bol vykonaný pohovor. Prípad odstupujeme na riešenie DK. 

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Upozorňujeme FK Trebostovo, že ani v náhradnom termíne do 04.09.2017 neevidujeme uhradenú I. splátku za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 09. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 47 Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, DS: 4 SSN + zmena DS 2 SSP na nepodmienečnú od 04.09.2017, DP 48-2b, 41-4, uhr. 10 € v MZF,
D – 48 Černák Jakub 1248967 Kláštor, DS: 2 SSN od 04.09.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 49 Gašper Ján 1240267 Valča, DS: 2 SSP do 30.04.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 50 Gallo Dominik 1274684 Sučany, DS: 6 SSN od 04.09.2017, DP 49-2a, 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
D – 51 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Nemčok Ondrej 1282489 Slovany – zamieta sa, porušenie čl. 41-1 DP, uhr. 10 € v MZF,
D – 52 Maršala Ľubomír Edward 1281027 Slov. Pravno, DS: 3 SSN od 28.08.2017, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 53 Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno, DS: 6 SSN od 28.08.2017, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 54 TJ Dynamo Príbovce, DK na základe šetrenia a predloženia dokladu o úhrade pri transfere hráča amatéra Lamoš Samuel 1337961 konanie zastavuje, uhr. 10 € v MZF,
D – 55 Na základe návrhu KM, DK trestá TJ Malý Čepčín dorast pokutou 50 € za nedostavenie sa na stretnutie Príbovce – M. Čepčín, podľa čl. XXII bod 9e RS TFZ 2017/2018, DP 59, uhr. 5 € v MZF,
D – 56 Na základe návrhu KM, DK trestá Švehla Ľubomír tréner prípravky Fomat Martin, DS: 2 SSP do 30.04.2018, DP 64-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 57 Na základe podnetu HK TFZ, DK trestá pokutou 20 € FK Trebostovo za neuhradenie I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 ani v náhradnom termíne, ktorej splatnosť bola do 04.09.2017 a zároveň určuje nový termín do 11.09.2017 pod následkom uloženia ďalšej DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor s R – Jakub Dubovec ohľadom vypisovania zápisov o stretnutí a popisov OT.
2. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ čl. XXI bod 3. (oneskorené ospr.): – Dvorský – 15 € (T. Štiavnička T. Kľačany), Dvorský – 10 € (T. Teplice – Dubové).
3. KR upozorňuje rozhodcov na dôsledne vypisovanie zápisov po stretnutí.
4. KR pozastavuje dňom 11.09.2017 delegovanie všetkým nasledovným R – Dubovec, Ertel, Kulich, Rusnák, Saksa, Šťasek, Vány, Žilka, ktorí ešte nepredložili potvrdenie z lekárskych prehliadok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Dňom doručenia potvrdenie z lekárskej prehliadky sa ruší pozastavenie delegovania.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ