Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2017/2018 – 31. 08. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.08.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežný hodnotením súťaží TFZ,
– personálnym zabezpečením MFS,
– hospodárením TFZ za I. polrok 2017, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 28.07.2017 v priestoroch TFZ,
– doplnením a schválením rozhodcov Kepeš, Krkoška, Raček a Štancel na nominačnú listinu rozhodcov,
– informáciami o možnej zmene v spôsobe odmeňovania delegovaných osôb z pracovnoprávneho vzťahu na dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti a Zákona o športe, od jarnej časti ročníka s úlohami vznesenými priamo na zasadnutí,
– informáciami o rozdelení príspevku na futbalovú infraštruktúru v rámci TFZ v sume spolu 46 000 €, nevyčerpaní sumy a plánovaného prerozdelenia v ďalšej etape.
VV TFZ schválil:
– príspevok TFZ na kurz prvej pomoci pre záujemcov z FK vykonávajúcich zdravotnú službu,
návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní.               

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-009 Dôrazne upozorňujeme oddiely dospelých aj mládeže, že po viacnásobnom upozornení a ponuke pomoci sekretára zväzu pri evidencii v systéme ISSF je od 26.08.2017 uvádzanie osôb v zápise o stretnutí ako vedúci družstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, hlásateľ, lekár resp. zdravotník povinné. Nerešpektovanie uvedenej povinnosti bude riešené DO.
ŠTK-010 Riadiace orgány súťaží TFZ po dohode na VV TFZ ponúkajú oddielom možnosť odbornej prípravy zdravotníkov, ktorí po absolvovaní školenia budú môcť vykonávať na stretnutiach kvalifikovanú zdravotnú službu. Počty záujemcov možno nahlásiť sekretárovi zväzu do 12.09.2017. Predpokladaný symbolický poplatok (závislý aj od počtu prihlásených) je cca 5,- € za absolventa. Ostatné náklady na kurz hradí TFZ v sume cca 15,- € za absolventa.
ŠTK-011 Po dohode na VV TFZ vykoná ŠTK TFZ v priebehu súťaží kontrolu úrovne a kvality nahrávania videozáznamov. Po výzve na predloženie všetkých videozáznamov z dvoch  po sebe idúcich kôl a vyhodnotení, rozhodne riadiaci orgán o prípadnom stretnutí a doškolení videotechnikov.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-39 Za nerešpektovanie nariadenia KM TFZ odstupujeme Fomat Martin „C“ a „D“ prípravka na riešenie DK TFZ.
KM-40 Upozorňujeme FK, že na MFS môžu nastúpiť len hráči uvedení v zápise o stretnutí, nie v zázname R. Výnimku majú len staršie dievčatá, ktoré môžu hrať za U15 a U11.
KM-41 Upozorňujeme FK, že KM bude akceptovať zmeny UHČ a hracích dní len z uvedením vážneho dôvodu. Podľa RS a SP sa stretnutia predohrávajú.
KM-42 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U13 sk. „B“ 2. kolo Kláštor – Trebostovo, dňa 27.09.2017 o 16.30 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-43 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 4. kolo Diviaky – Mošovce, dňa 26.09.2017 o 16.30 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-44 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 5. kolo Košťany – Žabokreky, dňa 28.09.2017 o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Žabokreky  uhr. 10 € v MZF.
KM-45 Kontumujeme MFS dorastu U19 2. kolo M. Čepčín – Turany, priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Turany, podľa čl. 82/1g SP (pokles hráčov D pod 7). Prípad odstupujeme na riešenie DK.
KM-46 Kontumujeme MFS žiakov U15 1. kolo Mošovce – Slov. Pravno, priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Mošovce, podľa čl. 82/1g SP (pokles hráčov H pod 7). Prípad odstupujeme na riešenie DK.
KM-47 Súhlasíme so striedavým štartom hráčky Sabrina Civinová 1340438 pre súťažný ročník 2017/2018 za Fomat Martin a Drienok Mošovce v kategórií žiakov.
KM-48 Predvolávame na zasadnutie KM dňa 05.09.2017 o 15.15 hod. z MŠK Fomat Martin prípravka, trénera Ľubomíra Švehlu a hráčov Martin Skladaný 13612369 a Nikolas Krovina 1361236.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 30.08.2017 neevidujeme úhradu I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 od FK Trebostovo, TJ Dynamo Krpeľany. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30.08. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 36 Štrbák Andrej 1284658 Príbovce, DS: 1 SSN od 28.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 37 Mikeš Peter 1199668 Slov. Pravno, DK menovanému dňom 28.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia.
D – 38 Maršala Ľubomír Edward 1281027 Slov. Pravno, DK menovanému dňom 28.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia.
D – 39 Na základe podnetu FK Tatran Turany, DK začína konanie voči FK Dynamo Príbovce vo veci prestupu hráča amatéra Lamoš Samuel 1337961 z Tatran Turany do TJ Dynamo Príbovce. DK žiada TJ Dynamo Príbovce o predloženie písomnej dohody vo výške 0 € pri transfere hráča, ktorú je potrebné zaslať na DK do 04.09.2017 pod hrozbou DS.
D – 40 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.09.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Slov. Pravno – Košťany: Čavolský Dominik R, Gajdoš Peter HU, Mikeš Peter 1199668 hráč, Maršala Ľubomír Edward 1281027 hráč. Účasť menovaných je na zasadnutí DK bezpodmienečne nutná pod následkom DS.
D – 41 DK žiada OFK Slovenské Pravno o predloženie DVD záznamu na DK do 04.09.2017 zo stretnutia Slov. Pravno – Košťany dospelí.
D – 42 Na základe oznámenia HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Trebostovo na úhradu I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, ktorej splatnosť bola dňa 30.08.2017 a zároveň určuje nový termín úhrady do 04.09.2017, uhr. 10 € v MZF.
D – 43 Na základe oznámenia HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu I. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, ktorej splatnosť bola dňa 30.08.2017 a zároveň určuje nový termín úhrady do 04.09.2017, uhr. 10 € v MZF.
D – 44 Na základe návrhu KM TFZ za nerešpektovanie nariadenia KM zo dňa 08.08.2017 (ani po opakovaných výzvach), za nepredloženie zoznamu hráčov prípravky „C“ a „D“ družstva do stanoveného termínu, DK udeľuje MŠK Fomat Martin pokarhanie, uhr. 5 € v MZF.
D – 45 Na základe návrhu KM TFZ za nedohratie stretnutia 2. kola M. Čepčín – Turany dorast (pokles hráčov domácich pod 7), DK trestá FK Malý Čepčín pokutou 20 € + 5 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9, písm. e) RS TFZ 2017/2018, uhr, v MZF, DP 64-1b, 64-4.
D – 46 Na základe návrhu KM TFZ za nedohratie stretnutia 1. kola Mošovce – Slov. Pravno žiaci (pokles hráčov hostí pod 7), DK trestá FK Slov. Pravno 20 € + 5 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9, písm. e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor s R – Wehle Roman z MFS dospelých Krpeľany – Valča.
2. Úhrada poplatkov podľa RS TFZ čl. XXI bod 2. (neskoré ospr.): Žilka – 10 € (Vrútky – Kláštor, 12.08.), Krkoška – 15 € (Belá „B“ – Sklabiňa, 19.08.), Maretta – 20 € (absencia + Lipovec – Bystrička, 19.08.), Bodoň – 15 € (dorast Slov. Pravno – Košťany, 26.8.), Wehle – 6 € (neskoro uzav. zápis Krpeľany – Valča), Dvorský – bez poplatku, KR berie na vedomie lekárske potvrdenie. Menovaní uhradia poplatok na účet TFZ v termíne do 07.09.2017. V prípade neuhradenia v stanovenom termíne, bude menovaným mzda za mesiac august 2017 vyplatená v hotovosti.
3. KR opätovne prevoláva na 05.09.2017 o 16.30 hod. R – Dubovec Jakub (nesprávne popisovanie OT v MFS Kláštor – Ďanová a Príbovce – H. Štubňa).
4. KR pozastavuje dňom 11.09.2017 delegovanie všetkým nasledovným R – Dubovec, Ertel, Kulich, Riško, Rusnák, Saksa, Šťasek, Vány, Zelezník, Žilka, ktorí ešte nepredložili potvrdenie z lekárskych prehliadok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Dňom doručenia potvrdenie z lekárskej prehliadky sa ruší pozastavenie delegovania.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ