Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2017/2018 – 02. 08. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.07.2017 schválil propozície a rozlosovanie súťaže U13 v zmysle stretnutia účastníkov U13. Propozície sú zverejnené na webovej stránke TFZ v časti dokumenty – základné dokumenty, spolu aj s rozlosovaním. Rozlosovanie je prístupné aj v ISSF a na futbalnete.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ do 13.08.2017 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v prípade potreby kontaktovať prezidenta TFZ.
2. Oznamujeme FK, že 28.07.2017, resp. 31.07.2017 bol na účty FK v súvislosti so zavedením videozáznamov na MFS dospelých I. a II. QUICK triedy zaslaný príspevok vo výške 180 €.
3. Dňa 01.08.2017 boli na FK zaslané informácie k zjednoteniu postupu v prípade nezaplateného odstupného za amatéra a sú zverejnené aj na webovej stránke TFZ. V prípade potreby je potrebné postupovať v zmysle týchto informácii.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
1. Usmernenie k informáciám zaslaných zo SFZ ohľadom športových odborníkov:
– v zápise o stretnutí nie je možné do kolónky tréner či asistent trénera vpísať osobu bez trénerskej licencie. Ak tréner družstva nemá licenciu (nakoľko to TFZ nateraz nevyžaduje) vypíše rozhodca meno, priezvisko a dátum narodenia trénera do záznamu rozhodcu,
– iné osoby uvedené v zápise o stretnutí ako vedúci/tímový manažér, lekár, masér a bezpečnostný manažér nie sú v súťažiach riadených TFZ nateraz povinné, to však nevylučuje, aby boli v zápise uvedený,
– na to aby boli v zápise uvedené vyššie spomenuté osoby (lekár, masér…) je potrebné ich predom zaregistrovať ako osobu s príslušnosťou k futbalovému klubu podľa postupu, aký bol zaslaný zo SFZ, pri niektorých funkciách je potrebná aj licencia. Pri lekárovi či masérovi môže byť ako licencia uvedený aj zdravotný kurz.
– za takto registrované osoby s príslušnosťou k futbalovému klubu sa členský poplatok SFZ  neplatí.
2. Pripomíname vo veci vyhotovovania videozáznamom, že v prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU informuje DZ (ak je prítomný), AR (R) ihneď, napríklad v prerušenej hre. Dodatočné ospravedlnenie po MFS nebude akceptované. DZ resp. R uvedie nedostatky týkajúce sa vyhotovovania videozáznamu v zápise o stretnutí.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-4 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Tobiáš Plavecký 1284240 pre súťažný ročník 2017/2018 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov.
KM-5 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Jakub Veterník 1286492 pre súťažný ročník 2017/2018 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov.
KM-6 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Peter Veterník 1286496 pre súťažný ročník 2017/2018 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov.
KM-7 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Samuel Kuzma 1362682 pre súťažný ročník 2017/2018 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov.
KM-8 Na základe písomného oznámenia TJ Družba Malý Čepčín odhlasuje družstvo žiakov U-15 zo súťaže pre súťažný ročník 2017/2018. Z dôvodu efektivity, menej nahusteného programu (nie sú potrebné dohrávky počas sviatkov), posunutiu začiatku súťaže o týždeň, KM TFZ pristúpila operatívne k prelosovaniu súťaže, ktoré je zapracované v ISSF a taktiež je rozlosovanie zverejnené na webovej stránke TFZ.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Dňa 28.07.2017 bolo FK Sklabiňa, Košťany, Háj zaslaných 70 € za nad stanovený počet aktívnych rozhodcov v ročníku 2016/2017.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 01. 08. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 8 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41 – 1:
Rešetár  Andrej  1171915  MFK  T. T. Teplice, zmena zvyšku DS na podmienečnú do 30.06.2018, uhr. 10 € v MZF,
Žilka  Jakub  rozhodca, 2  SSP  do 30. 04. 2018 uhr. 10 €  na účet  TFZ
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadzovanie R na MFS bude zverejnené prostredníctvom systému ISSF, e-mailovou poštou na adresy R a DZ a na internetovej stránke www.tfz.sk. Na webovej stránke TFZ bude zverejnené spravidla vo štvrtok, najneskôr v piatok do 12.00 hod. na najbližší víkend, a to je záväzné pre všetky delegované osoby, pokiaľ KR nevykoná zmenu v zmysle pokynov uvedených v RS TFZ 2017/2018 (dôvody boli prerokované na Konferencii s klubmi).
2. Žiadame R, ktorí nemajú zatiaľ uhradený členský poplatok SFZ – 10 €, aby si ho v ISSF vygenerovali (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru).
3. R – Dubovec, Dvorský, Ertel, Kulich, Rusnák, Saksa, Šťasek, Vány, Žilka – v prípade, že menovaní nedodajú potvrdenie z lekárskych prehliadok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, budú mať dňom 01.09.2017 pozastavené delegovanie na MFS do doručenia potvrdenia.
4. KR upozorňuje R na ustanovenia RS TFZ 2017/2018 čl. XXI bod 3. vo veci ospravedlňovania sa z výkonu funkcie R komisii rozhodcov.
5. Žiadame FK, ktoré majú záujem o vyškolenie oddielových rozhodcov, že môžu tento zámer nahlásiť najneskôr do 08.08.2017 prostredníctvom ISSF podania na KR TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ