Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2023/2024 – 01. 02. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 29.01.2024
Vzal na vedomie:
– zhodnotenie 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ a záverečný účet plesu, vyhodnotenie ankety Najlepší futbalista roka 2023,
– informácie k Zimnej lige mládeže a k Zimnému poháru TFZ QUICK Sport Cup 2024,
– informácie k príprave školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline
– informácie o turnaji rozhodcov – O pohár predsedu KR SsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2024 v Hnúšti,
Schválil:
– výšku účastníckeho poplatku na seminár R a DZ v Jasenskej doline,
– termíny zasadnutí a plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2024: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 19.02., 18.03., 15.04., 20.05., 19.06., riadna konferencia a aktív ŠTK – júl 2024 (termín bude dostatočne včas upresnený v závislosti od aktívu SsFZ),
– finančný príspevok pre ŠK Dynamo Diviaky vo výške 150 € na turnaje U09, U11, U13, U15 , ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.01.-28.01.2024, 10.02.-11.02.2024
– finančný príspevok pre TJ Dynamo Príbovce vo výške 150 € na turnaj prípraviek U11 a U08 ktorý sa uskutoční dňa 09.03.2024,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

2. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 17 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy
Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápas predkola Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024 Sklené – Dražkovce sa uskutoční dňa 03.02.2024 (sobota) o 15.30 h. na HP Pltníky.
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasu Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. Dňa 31.01.2024 bol futbalovým klubom, ktoré prihlásili svoje družstvá do Zimnej ligy mládeže 2024 (kat. U09-U11), zaslaný vzor súpisky k jednotlivým kategóriám. Tréneri resp. vedúci družstiev v zmysle propozícii predložia súpisku na turnaji v danom hracom dni poverenej osobe. Pri kategóriách U13-U19 boli zápasy Zimnej ligy mládeže nahraté do ISSF dňa 30.01.2024. Prosíme FK, aby si pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápasy v predstihu (doma).

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 03.02.2024 (sobota) od 13.30 hod. do 15.30 hod. uskutočnia zápasy kategórie mladších žiakov U13 na HP Pltníky za účasti družstiev Bystrička, Dražkovce, T. Kľačany, Vrútky.

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 04.02.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 12.00 hod. uskutoční turnaj kategórie U09 za účasti družstiev: Vrútky, T. Štiavnička, Sklabiňa, T. Kľačany, Dražkovce, Kláštor. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie) v rozsahu 5 hodín v nedeľu 18. februára 2024 od 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/01/18-02-2024-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápas predkola Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024, ktorí sa uskutoční dňa 03.02.2024 na HP Pltníky:
o 15.30 hod. Sklené – Dražkovce (Maretta, Gregor)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, kat. mladších žiakov U13, ktoré sa uskutočnia dňa 03.02.2024 (HP Pltníky):
o 13.30 – 14.25 h. T. Kľačany – Dražkovce, Vrútky – Bystrička  (Maretta, Gregor)
o 14.30 – 15.25 h. Dražkovce – Vrútky, Bystrička – T. Kľačany (Gregor, Maretta)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 05.03.2024. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu  20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ