Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2023/2024 – 30. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– informácie k Zimnému poháru TFZ a k Zimnej lige mládeže,
– informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 19. januára 2024 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– návrh rozpočtu TFZ na rok 2024 a odporúča delegátom konferencie TFZ ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ.
– výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je od 23.11.2023 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách spoločne aj so žiadosťou. Termín na predkladanie žiadostí je do 03.12.2023. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webe TFZ.

2. Oznamujeme FK, že mesačná zberná faktúra za mesiac november 2023 bola vygenerovaná v ISSF ku dňu 22.11.2023 z dôvodu včasného uzavretia účtovného roka a možnosti prípadných vyúčtovaní voči obciam. Splatnosť faktúry z pohľadu posudzovania „neplatičov“ ostáva zachovaná, tzn. že TFZ bude akceptovať úhrady faktúr do 15.12.2023 ako faktúry uhradené v lehote splatnosti.

3. Dňa 16.11.2023 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to v termíne 06.12.2023. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK príslušných ObFZ plánuje v prvom polroku 2024 zorganizovať 2 školenia UEFA C licencie – UEFA C Žilina (max. 24 účastníkov) od januára do apríla 2024 a UEFA C Dolný Kubín / Ružomberok (max. 24 účastníkov) od marca do júna 2024. Prihlasovanie na školenia začne od 02.01.2024.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 11. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 122 DK berie na vedomie odvolanie TJ Družstevník Ďanová uvedené pod ID 178658 podané p. Ľubošom Kapustom voči rozhodnutiu DK pod U-121 a konštatuje, že odvolanie nespĺňa náležitosti čl. 83/1,2,3 DP. Zároveň žiada FK Ďanovú o doplnenie odvolania v zmysle čl. 83 DP do 04.12.2023 do 14.00 hod.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ