Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2023/2024 – 05. 10. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ zakúpil pre všetkých riadnych členov lekárske tašky s výbavou, ktorých súčasťou sú aj iontové nápoje od spoločnosti VITAR Slovakia s.r.o. Lekárske tašky s výbavou si môžu prísť prevziať zástupcovia futbalových klubov počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.30 hod. najneskôr do 06.10.2023. Vzhľadom na plnenie aj ďalších úloh (práca mimo sekretariátu, obed atď.) odporúčame overiť prítomnosť sekretára na mobilnom čísle 0915 261 235.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2023 je do 11.10.2023.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-20 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 7. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Slovany dňa 11.11.2023 (sobota) o 11.00 hod. (zmena termínu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-27 Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 10.10.2023 (utorok) o 16.00 hod. zástupcov družstiev a HR z MFS starších žiakov U15, 6. kolo Dražkovce – Mošovce:
Martin ZÁBORSKÝ – VD a Eduard ZÁBORSKÝ – zdravotník (Dražkovce), Roman KOŠÍK – VD, Peter LÚDIK – tréner a Lukáš POLIAK RP1469150 – hráč (Mošovce), taktiež Dominik GREGOR – HR.
Zároveň žiadame TJ Družstevník Dražkovce o predloženie záznamov kamerového systému z času konania uvedeného MFS vrátane aj záznamu po skončení zápasu (dianie na lavičke náhradníkov). Videozáznam je potrebné doručiť najneskôr do 10.10.2023 do 12.00 hod.

ŠTK-M-28 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 TJ Turčan Košťany – Tatran Turany dňa 11.10.2023 (streda) o 16.30 hod. (zmena termínu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 10. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 67 Marguš Roman 1079923 Košťany – tréner, za nerešpektovanie nariadenia pod U-65 a výkonu funkcie trénera v zastavenej činnosti v stretnutí Košťany – Dražkovce, DS: 3 SSN od 03.10.2023, DP 64-2,
U – 68 Bujna Daniel 1219675  T. Kľačany – DK pozastavuje dňom 02.10 2023 výkon športovej činnosti a žiada menovaného o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF k HNS po stretnutí na chodbe pred kabínou R. Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať na DK do 09.10.2023.
U – 69 TJ T. Kľačany – DK na základe ZoS a správy DZ za nedostatočnú US po stretnutí, ktorá nedokázala zabrániť fyzickému kontaktu hráča s HR, DS: pokuta 30 €, DP 64-4,
U – 70 Maruniak Patrik 1233362 Mošovce – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.10.2023, DP 37-3,
U – 71 Krupčík Lukáš 1277334 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.10.2023, DP 37-3,
U – 72 Chmúrny Ján 1097061 Kláštor, tréner – DK menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia, zároveň odstupuje podnet menovaného na doriešenie KR.
U – 73 Poliak Lukáš 1469150 Mošovce, ČK za HNS, telesné napadnutie súpera na HP, hrubá urážka a telesné napadnutie lekára D. DK menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešeniu previnenia.
U – 74 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2023 zo stretnutia Dražkovce – Mošovce žiaci U15 o 16.00 h:
Gregor Dominik, R
Záborský Martin 1238933 Dražkovce ,VD
Košík Roman 1483139 Mošovce, VD
Záborský Eduard 1016231 Dražkovce, lekár
Havlín František  Dražkovce, HU
Poliak Lukáš 1469150 Mošovce, hráč
Účasť predvolaných na zasadnutie  DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ berie na vedomie vetáciu rozhodcov Kytas Tibor a Wehle Roman od TJ Tatran Kláštor pod Znievom.

2. KR TFZ žiada o predloženie videozáznamu od TJ Turčianske Kľačany z MFS I. QUICK triedy T. Kľačany – Ďanová konaného 30.09.2023. Videozáznam je potrebné doručiť najneskôr do 10.10.2023 do 12.00 hod.

3. KR TFZ pozastavuje delegovanie a zároveň predvoláva na najbližšie zasadnutie KR dňa 10.10.2023 o 16.15 hod. rozhodcu Romana Wehleho (z MFS Dražkovce – Kláštor).

4. KR TFZ po vzhliadnutí videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Kláštor konštatuje, že udelenie ŽK a následne ČK v 90 min. stretnutia bola oprávnená.

5. KR TFZ predvoláva na zasadnutie KR TFZ dňa 10.10.2023 o 16.30 hod. R Kytas Tibor a trénera hostí Ján Chmúrny z MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Kláštor.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ