Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2023/2024 – 03. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 je do 15.08.2023.

2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte TFZ.

3. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať v sume odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si materský klub vygeneruje až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID (5 miestne) je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk (podpísanú, naskenovanú).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
1. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

2. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 28/8 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Taktiež je možné najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr, vykonať striedavé štarty, ktoré sú schválené konferenciou TFZ dňa 06.07.2022 a sú uvedené v RS TFZ 2023/2024, čl. VII, bod 10. Pre tento prípad je papierová dohoda o striedavom štarte hráča zverejnená na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty / Základné dokumenty.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. EK TFZ súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 pre MFK Tepličan. Nový termín splatnosti je do 30.08.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK TFZ organizuje v termíne 27.09. – 04.12.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie v Martine v rozsahu 60 hodín (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € aprihlášky je možné zasielať do 31.08.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/08/27-09-2023-30-11-2023-skolenie-trenerov-uefa-b-licencie-martin.pdf

2. TMK SsFZ v spolupráci TMK ObFZ Lučenec a TJ Baník Kalinovo so súhlasom SFZ – oddelenie trénerov, organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hod. v utorok 29. augusta 2023 (štátny sviatok) od 9.00 h. v priestoroch štadióna TJ Baník Kalinovo. Obmedzený počet miest je pre 70 ľudí. Účastnícky poplatok je 15 € a prihlášky je možné zasielať do 20.08.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230726.1690357536/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20KALINOVO%2029.08.2023.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 01. 08. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 2 Filip Babčaník 1271304 TJ Turčianske Kľačany – berieme na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/7 DP, DK rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/1 DP. A zastavuje účinnosť DS za príslušný počet ŽK..
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Žiadame R a DZ o skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Členský poplatok si vygeneruje R a DZ výhradne len cez svoje konto v ISSF. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking alebo v banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu – Zaslať žiadosť).

2. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2023. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ