Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2023/2024 – 27. 07. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2023. Rozlosovanie jednotlivých súťaží so zapracovanými výnimkami je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
Starší žiaci U15 – nedeľa  03. septembra 2023 (2. kolo)
Mladší žiaci U13 – streda 23. augusta 2023
Staršia prípravka U11 – sobota 02. septembra 2023 (2. kolo)
Mladšia prípravka U09 – streda 30. augusta 2023 (2. kolo)
Dorast U19 – Romantics.sk – sobota 26.08.2023

2. Súťaž dorastu U19 – Romantics.sk sa po konzultáciách s prihlásenými družstvami dorastu U19 v súťaži TFZ odohrá systémom každý s každý 4-kolovo jeseň D/V a jar V/D. Po skončení dvojkolového rozpisu D/V na jeseň sa odohrá nadstavbová časť formou play-off na jeden zápas vyraďovacím spôsobom (1-4, 2-3, víťazi finále, porazení o 3. miesto, výhodu domáceho prostredia má lepšie družstvo umiestnené v tabuľke po základnej časti). Po skončení dvojkolového rozpisu V/D na jar sa odohrá nadstavbová časť formou play-off ako na jeseň alebo v spolupráci s ObFZ Zvolen podľa záverov rokovaní počas zimnej prestávky. V zmysle tohto hracieho modelu je v ISSF zapracované aj vylosovanie jednotlivých zápasov.

3. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

4. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 28/8 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Taktiež je možné najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr, vykonať striedavé štarty, ktoré sú schválené konferenciou TFZ dňa 06.07.2022 a sú uvedené v RS TFZ 2023/2024, čl. VII, bod 10. Pre tento prípad je papierová dohoda o striedavom štarte hráča zverejnená na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty / Základné dokumenty.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R a DZ TFZ sa uskutoční v piatok 28.07.2029 o 16.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2023/2024. Program seminára bol rozhodcom zaslaný e-mailom dňa 13.07.2023. Žiadame R, aby si so sebou priniesli aj hotovosť (2,90 €) k zakúpeniu RS TFZ 2023/2024.

2. Od 01.07.2023 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2023/2024 na účet TFZ alebo na sekretariáte v termíne do 28.07.2023 (najneskôr na seminári R).  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

3. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2023.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ