Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2023/2024 – 20. 07. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 bude v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ dňa 24.07.2023. V papierovej podobe bude zaslaný na FK najneskôr do 31.07.2023 (po obdržaní RS z tlačiarní). Rozlosovanie jednotlivých súťaží so zapracovanými výnimkami bude k dispozícii v ISSF najneskôr do 28.07.2023.

2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 21.07.2023. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 21.07.2023 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti o prestup len so súhlasom materského klubu, a tiež prestup s obmedzením (hosťovanie), resp. transfery zo zahraničia a to v termíne do 30.09.2023.

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote 10. dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
I. QUICK trieda – nedeľa 13. augusta 2023
II. VITAR trieda – nedeľa 27. augusta 2023

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
Starší žiaci U15 – nedeľa  03. septembra 2023 (2. kolo)
Mladší žiaci U13 – streda 23. augusta 2023
Staršia prípravka U11 – sobota 02. septembra 2023 (2. kolo)
Mladšia prípravka U09 – streda 30. augusta 2023 (2. kolo)
Súťaž dorastu U19 – Romantics.sk bude upresnená neskôr na základe ďalšieho rokovania.  

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s Úsekom vzdelávania trénerov SFZ plánuje v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov zorganizovať v druhom polroku 2023 semináre pre trénerov na predĺženie UEFA C a UEFA B licencie: Kalinovo – 29.august 2023 (utorok), Banská Bystrica – 17.november 2023 (piatok). 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 07. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 1 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2022/2023 bola udelená ŽK, ktorá bola v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2023) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R a DZ TFZ sa uskutoční v piatok 28.07.2029 o 16.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2023/2024. Žiadame R, aby svoju účasť ale aj neúčasť oznámili najneskôr do 26.07.2023 (streda) predsedovi KR TFZ p. Šmidovi formou SMS alebo e-mailom na smid.peter@post.sk. Program seminára bol rozhodcom zaslaný e-mailom dňa 13.07.2023. Žiadame R, aby si so sebou priniesli aj hotovosť (2,90 €) k zakúpeniu RS TFZ 2023/2024.

2. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

3. Od 01.07.2023 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2023/2024 na účet TFZ alebo na sekretariáte v termíne do 28.07.2023 (najneskôr na seminári R).  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.   

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ