Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2023/2024 – 13. 07. 2023
Konferencia TFZ:
Dňa 10.07.2023 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 76,6 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 06.07.2022 a mimoriadnej konferencie, ktorá sa  konala formou elektronického hlasovania v dňoch 24.08.-31.08.2022, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťažného ročníka 2022/2023, informácie k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2023/2024
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ za rok 2022, návrh rozpočtu TFZ na rok 2023, možnosť opätovného návratu vystriedaného hráča do hry – max. 1-krát v súťažiach U15 a U19
Neschválila: Zmenu počtu hráčov v súťaži U11 zo 7+1 na 6+1, zmenu orientácie HP a počtu hráčov v súťaži U13
Konferencie sa nezúčastnili FK (ospravedlnení): Háj, Krpeľany, Sklené, Turčianske, Teplice, Valča
Konferencie sa nezúčastnili FK (neospravedlnení): Blatnica, Bystrička, Fomat Martin

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
I. QUICK trieda – nedeľa 13. augusta 2023
II. VITAR trieda – nedeľa 27. augusta 2023

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
Starší žiaci U15 – nedeľa  03. septembra 2023 (2. kolo)
Mladší žiaci U13 – streda 23. augusta 2023
Staršia prípravka U11 – sobota 02. septembra 2023 (2. kolo)
Mladšia prípravka U09 – streda 30. augusta 2023 (2. kolo)
Súťaž dorastu U19 – Romantics.sk bude upresnená neskôr na základe ďalšieho rokovania.

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ má záujem zorganizovať školenie licencie UEFA GRASROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov). Školenie by sa mohlo uskutočniť v priebehu jesennej časti ročníka 2023/2024. Na to, aby sa mohlo školenie uskutočniť v regióne Turiec je potrebných minimálne 16 účastníkov. Z toho dôvodu žiadame FK, aby prejavili svoj záujem o školenie v termíne do 20.07.2023. Školenia spravidla prebiehajú v 6 blokoch formou prezenčnej výučby v poobedných hodinách a 10 e-mítingov.

2. TMK SsFZ v spolupráci s Úsekom vzdelávania trénerov SFZ plánuje v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov zorganizovať v druhom polroku 2023 semináre pre trénerov na predĺženie UEFA C a UEFA B licencie: Kalinovo – 29.august 2023 (utorok), Banská Bystrica – 17.november 2023 (piatok).

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 28.07.2029 o 16.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2023/2024. Žiadame R, aby svoju účasť ale aj neúčasť oznámili najneskôr do 26.07.2023 (streda) predsedovi KR TFZ p. Šmidovi formou SMS alebo e-mailom na smid.peter@post.sk.

2. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

3. Oznamujeme, že od 01.07.2023 majú R, ktorí boli doteraz bez oddielovej príslušnosti novú oddielovú príslušnosť :
– Štefan Kosturský ml. – FK Slovan Žabokreky,
– Roman Hanko – TJ Dynamo Príbovce.
R uhradia poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti na účet TFZ (IBAN: SK89 0900 0000 0000 6133 0628) do 21.07.2023.

4. Od 01.07.2023 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2023/2024 na účet TFZ alebo na sekretariáte v termíne do 28.07.2023 (najneskôr na seminári R).  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ