Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2023/2024 – 06. 07. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 03.07.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť ročníka 2022/2023
– vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2022/2023
– vyhodnotenie ročníka 2022/2023
– informácie k mládežníckym turnajom, ktoré sa konali v mesiaci jún
– správu EK TFZ o platobnej disciplíne klubov za 4.-5. mesiac 2023
– informácie o činnosti RK a OK
– informácie o pripravenosti konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 10.07.2023 (pondelok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine
– informácie o školení zdravotníkov a školení trénerov, na ktoré sa môžu záujemcovia prihlásiť
Schválil:
– rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2023/2024
– program konferencie TFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ, sa uskutoční 10. júla 2023 (pondelok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Pozvánky boli zaslané e-mailom dňa 03.07.2023 na e-mailové adresy štatutárov. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom sú od 03.07.2023 zverejnené na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie, po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke, sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.

2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS dňa 06.09.2023 (streda) v čase 14.00 – 18.00 hod. v Martine. Konkrétne miesto by bolo upresnené dodatočne podľa počtu záujemcov. Cena školenia je 30 €/osoba. Žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 10.07.2023.

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2023 je do 12.07.2023.

4. Usmernenie SFZ k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.
Medzinárodný transfer plnoletého hráča: 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu; 2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu. Formulár vypisujte v počítači – nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Zasielajte len kompletnú dokumentáciu!
1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA.
2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom FIFA RSTP, článok 19/2a
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.
3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov FIFA RSTP, článok 19/2b
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;
4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA RSTP, článok 19/2c
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.
5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov – bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný“), rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie.
6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov – s rodičmi FIFA RSTP, čl. 19/2a*
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.
7. Mladistvý hráč sa vracia – prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko
Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“, doklad
totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti oboch rodičov, doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní – ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Informácia vo veci postupujúcich a zostupujúcich družstiev dospelých:
– Zo VI. ligy sk. B zostupuje do I. QUICK triedy FO Tatran Sučany
– Z I. QUICK triedy postupuje do VI. ligy sk. B FK ATTACK Vrútky
– Z I. QUICK triedy zostupuje do II. VITAR triedy TJ Žiara Horná Štubňa
– Z II. VITAR triedy postupuje do I. QUICK triedy Tatran Turany.
V nasledujúcom ročníku 2023/2024 bude v I. QUICK triede 14 účastníkov a v II. VITAR triede 8 účastníkov.

2. Aktív ŠTK TFZ sa uskutoční po skončení konferencie TFZ dňa 10.07.2023 (pondelok). Návrh termínovej listiny ako aj pridelené čísla bude zverejnený na webovom sídle TFZ a bude zaslaný e-mailom na kluby najneskôr dňa 07.07.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ má záujem zorganizovať školenie licencie UEFA GRASROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov). Školenie by sa mohlo uskutočniť v priebehu jesennej časti ročníka 2023/2024. Na to, aby sa mohlo školenie uskutočniť v regióne Turiec je potrebných minimálne 16 účastníkov. Z toho dôvodu žiadame FK, aby prejavili svoj záujem o školenie v termíne do 20.07.2023. Školenia spravidla prebiehajú v 6 blokoch formou prezenčnej výučby v poobedných hodinách a 10 e-mítingov.

2. TMK SsFZ v spolupráci s Úsekom vzdelávania trénerov SFZ plánuje v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov zorganizovať v druhom polroku 2023 semináre pre trénerov na predĺženie UEFA C a UEFA B licencie: Kalinovo – 29.august 2023 (utorok), Banská Bystrica – 17.november 2023 (piatok).

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ