Úradná správa TFZ č. 49

Úradná správa č. 49 – ročník 2022/2023 – 29. 06. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 29.06.2023 do 23.59 hod.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 10. júla 2023 (pondelok ) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ. Pozvánky na zasadnutie konferencie budú zaslané dňa 03.07.2023 na e-mailové adresy štatutárov FK.

3. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 03.07.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

4. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS dňa 06.09.2023 (streda) v čase 14.00 – 18.00 hod. v Martine. Konkrétne miesto by bolo upresnené dodatočne podľa počtu záujemcov. Cena školenia je 30 €/osoba. Žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 10.07.2023.

5. Touto cestou chceme poďakovať všetkým hráčom, ktorí reprezentovali TFZ vo výberoch a členom realizačných tímov, ktorí spolupracovali s TFZ pri výberoch v poslednom období a to konkrétne:
– výber U11 TFZ, ktorý sa dňa 03.05.2023 zúčastnil na turnaji O stredoslovenský pohár prípraviek vo Zvolene – Rastislav Fúčela, Milan Pravňan, Jozef Záborský,
– výber U12 TFZ, ktorý sa dňa 18.05.2023 zúčastnil na Medzioblastnom turnaji mladších žiakov v Dolnom Kubíne – Marián Turčina, Filip Zboja,
– výber U11 TFZ, ktorý sa dňa 24.06.2023 zúčastnil na turnaji Francesca Cup 2023 v Žabokrekoch – Milan Pravňan,
– výber dospelých TFZ, ktorý dňa 25.06.2023 odohral reprezentačný zápas medzi víťazom I. QUCIK triedy a výberom TFZ v Trebostove – Stanislav Ruman, Mário Rapan, Jozef Bučko.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-50 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy tak ako boli dosiahnuté na HP vrátane udelených kontumácií. Víťazom súťaže sa stal FK Trebostovo.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-74 Schvaľujeme výsledky prípravky U11 tak ako boli dosiahnuté na HP, vrátane finálového stretnutia a stretnutia o 3. miesto v súťaži. Na základe finálového stretnutia prípravky U11, ktoré sa uskutočnilo 22.06.2023 (štvrtok) sa stal víťazom súťaže MŠK Fomat Martin a 2. miesto v súťaži obsadilo družstvo FK Slovan Žabokreky. Výsledok stretnutia o 3. miesto medzi ATTACK Vrútky a TJ Družba Malý Čepčín určilo, že na 3. mieste v súťaží skončilo družstvo ATTCK Vrútky a na 4. mieste TJ Družba Malý Čepčín.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ má záujem zorganizovať školenie licencie UEFA GRASROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov). Školenie by sa mohlo uskutočniť v priebehu jesennej časti ročníka 2023/2024. Na to, aby sa mohlo školenie uskutočniť v regióne Turiec je potrebných minimálne 16 účastníkov. Z toho dôvodu žiadame FK, aby prejavili svoj záujem o školenie v termíne do 20.07.2023. Školenia spravidla prebiehajú v 6 blokoch formou prezenčnej výučby v poobedných hodinách a 10 e-mítingov.

2. TMK SsFZ v spolupráci s Úsekom vzdelávania trénerov SFZ plánuje v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov zorganizovať v druhom polroku 2023 semináre pre trénerov na predĺženie UEFA C a UEFA B licencie: Kalinovo – 29.august 2023 (utorok), Banská Bystrica – 17.november 2023 (piatok).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 06. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 264 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2022/2023 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2023) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ