Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2022/2023 – 30. 03. 2023 
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ schválil hlasovaním per rollam, po predchádzajúcom súhlase účastníkov súťaže II. VITAR triedy, z dôvodu odstúpenia družstva OFK Slovenské Pravno zo súťaže, upravený model nadstavbovej časti II. VITAR triedy.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením je možné podávať 31.03.2023. Aby bola žiadosť o prestup s obmedzením spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub, hráč, materský klub) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.03.2023 do 23.59 hod.

2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-40 Dňa 27.03.2023 sa v priestoroch TFZ uskutočnilo stretnutie s účastníkmi II. VITAR triedy vo veci úpravy modelu nadstavbovej časti súťaže v súťažnom ročníku 2022/2023. Úprava modelu musela byť nutná z dôvodu odhlásenia družstva dospelých OFK Slovenské Pravno zo súťaže. Po diskusii sa ostávajúce kluby dohodli na modeli, ktorý schválil aj Výkonný výbor TFZ, ktorý je nasledovný: Nadstavbová časť súťaže II. VITAR triedy sa odohrá podľa umiestnenia v tabuľke po základnej časti, kde družstvá na 1.-3. mieste si zahrajú v skupine o postup a družstvá na 4.-6. mieste o umiestnenie. V každom kole oboch skupín bude jedno družstvo voľno a tieto dva kluby si môžu odohrať priateľské futbalové stretnutie (táto možnosť je uvedená aj v RS TFZ 2022/2023 na webe TFZ).

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov rámci Zimnej ligy mládeže 2023 v kategóriách U15 a U19, ktoré sa odohrali v termíne 25.03.-26.03.2023:
U15:    Košťany – Dražkovce            4:4                   Vrútky – T. Štiavnička           2:0
U19:    Kláštor – Vrútky                    1:8

2. Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 11. kolo TJ Dynamo Príbovce – FO Tatran Sučany dňa 05.04.2023 (streda) o 16.30 hod.(zmena dátumu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 03. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 168 Kubatka Lukáš 1328620 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 27.03.2023, DP  37-3,
U – 169 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-127 na podmienečnú a určuje termín od 28.03.2023 do 31.12.2023, DP 41-1,2,
U – 170 Maruna Roman 1238436 Sklené, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-145 na podmienečnú a určuje termín od 28.03.2023 do 31.08.2023, DP 41-1,2,
U – 171 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 27.03.2023, DP 37-5:
Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa
Maťko Marcel 1280947 Slovany
Jašek  Andrej 1276768 Vrútky
DK upozorňuje futbalové kluby ako aj samotných hráčov na povinnosť podávania svojich žiadostí, pripomienok alebo podnetov výhradne cez ISSF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Informujeme, že nasledovní rozhodcovia ku dňu 30.06.2023 ukončujú oddielovú príslušnosť:
– Milan Bukový v OFK Slovenské Pravno – nová oddielová príslušnosť bude k FC Tatran Kláštor p. Znievom,
Dominik Gregor v TJ Družstevník Dražkovce – nová oddielová príslušnosť bude k TJ Družstevník Belá-Dulice,
Samuel Parenička v TJ Družstevník Belá-Dulice – nová oddielová príslušnosť bude k TJ Družba Malý Čepčín,
– Andrej Vallo v MFK Tepličan – nová oddielová príslušnosť bude k TJ Družstevník Blatnica.
– R Gregor, Parenička a Vallo uhradia poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti na účet TFZ (IBAN: SK89 0900 0000 0000 6133 0628) alebo na sekretariáte TFZ do 07.04.2023.

2. Testy pre začínajúcich R vykonali:
– Leo Bakhsh – vyhovel
– Jakub Holubjak – vyhovel
– Miroslav Dominik Daubner – vyhovel
– Ján Matlák – vyhovel

3. Náhradné testy pre rozhodcov (z dôvodu neúčasti na seminári R) vykonali:
– Dominik Gregor – vyhovel
– Dominik Laššuth – vyhovel

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ