Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2022/2023 – 02. 03. 2023
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 85 rokov navždy opustil bývalý rozhodca, delegát zväzu, dlhoročný člen komisií TFZ či SsFZ pán Slavomír Lamoš. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 04.03.2023 (sobota) o 14.30 hod. v Dome smútku na Lipovci. Česť jeho pamiatke.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ schválil hlasovaním per rollam, po predchádzajúcom súhlase účastníkov súťaže U09, dodatočné zaradenie družstva mladšej prípravky U09 TJ Turčan Košťany do súťaže mladšej prípravky U09 od jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

2. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur. Viac informácií k výzve sú na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176
Ide o iný projekt financovania, nie je to projekt Podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, ktoré boli projektom Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
1. Oznamujeme FK, ktoré majú družstvá v súťaži mladšej prípravky U09, že Výkonný výbor TFZ schválil dodatočné zaradenie družstva mladšej prípravky U09 TJ Turčan Košťany do súťaže mladšej prípravky U09 od jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023. Nové rozlosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023, bolo zaslané e-mailom na FK dňa 02.03.2022 a tiež je dostupné v ISSF a na webovom sídle TFZ ako súčasť RS TFZ 2022/2023.

2. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U11 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 26.02.2023 v Diakovej:
Fomat Martin – T. Štiavnička            3:1                   M. Čepčín – Žabokreky         1:3
T. Kľačany – Vrútky                           2:1                   Sklabiňa – Dražkovce            3:1
T. Štiavnička – T. Kľačany                 2:0                   Žabokreky – Sklabiňa            4:1
Vrútky – Fomat Martin                      0:1                   Dražkovce – M. Čepčín         3:8
Vrútky – T. Štiavnička                       0:0                   Dražkovce – Žabokreky         0:3
Fomat Martin – T. Kľačany               4:1                    M. Čepčín – Sklabiňa            6:1

3. Výsledok zápasu kat. dorastu U19 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 23.02.2023 na Pltníkoch:
Belá-Dulice – Kláštor                        3:12

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 16. marca 2023 od 15.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230210.1676027419/SEMIN%C3%81R%20-%20%C5%BDILINA%2016.03.23.pdf

2. TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v pondelok 20. marca 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MFK Zvolen. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 12 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230217.1676621006/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20ZVOLEN%2020.03.2023.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2023, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 06.03.2023. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470. Program seminára je zverejnený na www.tfz.sk.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ