Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2022/2023 – 20. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.06.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.03.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.

2. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2022, a ktorí si neprišli prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 v termíne do 19.01.2023, že im v priebehu budúceho týždňa bude zaslané poštou.

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s LFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v nedeľu 19. februára 2023 od 8.30 h. v jedálni na štadióne ŠK Bobrovec. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 13 € a prihlášky je možné zasielať do 10.02.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/19-02-2023-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

2. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ