Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2022/2023 – 12. 01. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 11.01.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– termíny zasadnutí a plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2023: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 06.02., 13.03., 17.04., 22.05., 26.06., riadna konferencia a aktív ŠTK – 03.07.2023, resp. 04.07.2023 alebo 06.07.2023 (termín bude dostatočne včas upresnený v závislosti od aktívu SsFZ),
– doplnenie na nominačnú listinu delegátov zväzu TFZ delegátov Štefana Čordáša a Antona Vojvodu,
– miesto konania seminára rozhodcov a DZ TFZ pred jarnou časťou ročníka 2022/2023 a jeho financovanie, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline,
– kandidáta na funkciu ekonóma TFZ, ktorým od 11.01.2023 je Ján Rusnák.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.06.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.03.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.

2. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2022, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 v termíne do 19.01.2023.

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. EK TFZ súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac december 2022 pre OFK Slovenské Pravno. Nový termín splatnosti je do 25.01.2023

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ