Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2022/2023 – 24. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2022. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. K dnešnému dňu kluby TFZ nevyčerpali: Háj – 37 €, Slovany – 113 €, Trebostovo – 37 €, Diviaky – 176 €.

2. Dňa 16.11.2022 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 06.12.2022. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu.

3. Piatok, 25.11.2022 bude na webe TFZ zverejnené vylosovanie a termínová listina Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP a následne budú tieto informácie zverejnené aj v nasledujúcej Úradnej správe.

4. Dňa 22.11.2022 boli futbalovým klubom, ktoré prihlásili svoje družstvá do Zimnej ligy mládeže zaslané pracovné verzie propozícii na pripomienkovanie, ako aj návrhy termínov konania jednotlivých turnajov resp. zápasov. Po termíne na pripomienkovanie budú zverejnené na webe TFZ spolu s termínmi konania turnajov resp. zápasov pre jednotlivé vekové kategórie od U09 po U19.

5. Harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2023 v ktorom bude dodržaná zásada, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning na HP Pltníky, bude zaslaný na kluby dňa 25.11.2022 a taktiež zverejnený na webe TFZ.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac október 2022 od OFK Slovenské Pravno, TJ IDOP Lipovec, FK Valča a neevidujeme ani odpoveď na e-mail zo dňa 23.11.2022 vo veci zaslania dokladu o úhrade, ktorým bol klub priamo upozornený na neuhradenie. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie (pre trénerov bez licencie) v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlášky je možné zasielať do 15.12.2022.
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2022/11/uefa-c-2023-bb-info.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 11. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 157 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ IDOP Lipovec, na úhradu MZF za mesiac október 2022, ktorej splatnosť bola 10.11.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 28.11.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 158 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Valča, na úhradu MZF za mesiac október 2022, ktorej splatnosť bola 10.11.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 28.11.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 159 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac október 2022, ktorej splatnosť bola 10.11.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 28.11.2022 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2022/2023 (opakované neuhradenie MZF v lehote splatnosti) pokutu 20 €, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ