Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2022/2023 – 03. 11. 2022
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 30.10.2022 nás vo veku 76 rokov navždy opustil bývalý rozhodca, delegát zväzu a funkcionár pán Ing. Peter Rendko. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že v termíne do 06.11.2022 (nedeľa) majú možnosť záväzne prihlásiť svoje družstvá na Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP kde víťaz pohára získa od spoločnosti Sportika nákupnú poukážku a taktiež v rovnakom termíne je možné prihlásiť svoje mládežnícke družstvá na zimnú ligu mládeže. Bližšie informácie boli uverejnené v predchádzajúcich úradných správach a tiež zaslané e-mailom dňa 02.11.2022.

2. Dňa 21.10.2022 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2022. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2022 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2022“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2022.

3. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 07.11.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2022 je do 10.11.2022.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-31 Schvaľujeme výsledky 1.-13. kola MFS I. QUICK triedy dosiahnuté na HP vrátane kontumácie.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-39 Schvaľujeme výsledky 1.-10. kola MFS dorastu U19 – Romantics.sk dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-40 Schvaľujeme výsledky 1.-9. kola MFS starších žiakov U15 dosiahnuté na HP vrátane kontumácie.

ŠTK-M-41 Schvaľujeme výsledky 1.-11. kola MFS mladších žiakov U13 dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-42 Schvaľujeme výsledky 1.-9. kola MFS staršej prípravky U11 sk. „A“ a sk. „B“ dosiahnuté na HP.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania 2 semináre pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 17. novembra 2022 od 08.30 h. (SEMINÁR 1) a od 14.30 h. (SEMINÁR 2) v DOME FUTBALU SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici. Maximálny počet účastníkov jedného seminára je 40. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ – www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality. Účastnícky poplatok je 10 € a prihlášky je možné zasielať do 10.11.2022.

2. TMK SsFZ v spolupráci s MŠK Žilina organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v utorok 29.novembra 2022 od 15.00 v priestoroch presscentra štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ – www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality. Účastnícky poplatok je 10 € a prihlášky je možné zasielať do 20.11.2022.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 11. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 145 Maruna Roman 1238436 Sklené, vylúčený za HNS, podrazenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, DS: 2 SSN od 24.10.2022, DP 49-2a,
U – 146 Koleno Pavol 1178491 Háj, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 31.10.2022, DP 37-3,
U – 147 Ólafur Gunnar Porsteinsson 1455990 Príbovce, HNS – oplácanie, sotenie súpera v prerušenej hre nadmernou silou, DS: 2 SSN od 31.10.2022, DP 49-2a,
U – 148 Thomka Ľuboš 1182962 Trebostovo, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 31.10.2022 DP 37-3,
U – 149 Lach Štefan 1154068 Ďanová, HNS voči DO, DS: 3 SSN od 31.10.2022, DP 48-2b,
U – 150 Kubík Peter 1249035 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 31.10.2022  DP 37-3,
U – 151 Kubík Pavol 1249034 Košťany, vylúčený za HNS – DK menovanému pozastavuje dňom 31.10.2022 výkon športu do vyriešenia previnenia,
U – 152 DK žiada TJ Družstevník Dražkovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Dražkovce – Košťany hraného dňa 30.10.2022 do 07.11.2022 do 15.00 hod. na sekretariát TFZ,
U – 153 Lukášik Ľubomír 1032570 Trebostovo, na základe správy DZ a písomného vyjadrenia menovaného, DK rozhodla za HNS voči DO s využitím čl. 36-1a, d DP, DS: 2 SSN od 24.10.2022. DP 36-1 a, d. Zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené pod U–141, DP 48-2a,
U – 154 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 31.10.2022 podľa DP 37-5:
Gallo Dominik 1274684 Ďanová
Cíger Peter 1171684 Košťany
U – 155 Višňovec Vladimír 1107216 – rozhodca, za porušenie povinnosti v stretnutí Háj – Sklené DK ukladá podľa čl. 11 DP pokarhanie, uhr. 10 € na účet TFZ.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. KR TFZ prijala podnet na komisiu od TJ Turčan Košťany k MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Košťany konaného 30.10.2022. KR TFZ vydá stanovisko k podaniu po dodaní videozáznamu od TJ Družstevník Dražkovce.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ