Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2021/2022 – 02. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.05.2022 bola futbalovým klubom, ktorých družstvá štartujú v mládežníckych súťažiach TFZ, zaslaná pozvánka na spoločné pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bude riešenie problematiky mládeže. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 06.06.2022 (pondelok), o 16.00 hod. (predpokladaný koniec do 18.00 hod.) pravdepodobne v zasadačke administratívnej budovy ŠPORT Park Pltníky. Pracovné stretnutie bude slúžiť ako predpríprava na konferenciu TFZ (príprava materiálov k RS, k aktívu ŠTK a pod.). Pracovného stretnutia sa môžu zúčastniť predsedovia FK, tajomníci FK či tréneri družstiev. Prosíme FK, aby nám z organizačných dôvodov oznámili ešte dnes 02.06.2022 (štvrtok) na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne na tel.č. 0915 261 235, svoju účasť resp. neúčasť a taktiež počet osôb, ktoré sa za Váš klub na tomto stretnutí zúčastní. Miesto konania bude potvrdené podľa počtu zúčastnených ľudí dňa 03.06.2022.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2022 je do 14.06.2022.

3. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-45 Na základe správy HR v zmysle ustanovení SP čl. 82., bod 1., písm. „g“ (pokles počtu hráčov družstva pod 7), kontumujeme  MFS I. QUICK triedy, 23. kolo TJ IDOP Lipovec – TJ Turčan Košťany n. Turcom, ponechávame v platnosti výsledok 0:3 dosiahnutý na HP a priznávame 3 body TJ Turčan Košťany n. Turcom. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-46 Na základe vypočutia a vzájomnej dohody obidvoch strán a v zmysle čl. 71, bod 7 SP, nariaďujeme dohrať MFS I. QUICK triedy, 22. kolo Mošovce – Lipovec dňa 17.06.2022 (piatok) o 18.30 hod. od 66 minúty riadneho hracieho času od stavu 1:1. V dohrávke MFS nastúpia hráči v zmysle čl. VI bod 11 RS TFZ 2021/2022. Upresnenie k spomínanému článku RS TFZ k hráčom hostí, ktorí dohrávajú v počte 10 hráčov:
– Hráč Marek Šenšel 1253966 nemôže nastúpiť v dohrávanej časti (DP čl. 37/15 c))
– Hráč Marek Raček 1083279 nemôže nastúpiť v dohrávanej časti (uložená DS rozhodnutím DK U-146). Hráča so zastavenou činnosťou v čase dohrávky môže nahradiť nový hráč. Do striedaní sa nepočíta nahradenie hráča.
Finančné náležitostí spojené s dohrávaním stretnutia hradí TFZ (delegované osoby). Na základe žiadosti FK podanej najneskôr do 7 dní od odohrania dohrávaného stretnutia hradí domácemu klubu najmä – plagátovanie, príprava ihriska, a hosťujúcemu klubu najmä – cestovné v zmysle RS TFZ).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 31. 05. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 146 Raček Marek 1083279 Lipovec – DK na základe odborného stanoviska KR TFZ, vzhliadnutého videozáznamu, vyjadrenia TJ IDOP Lipovec a vyjadrenia samotného hráča na zasadnutí DK, za HNS (napadnutie súpera v prerušenej hre a spôsobenie zranenia) v stretnutí Mošovce – Lipovec, podľa čl. 49-1c, DS: 12 MN od 23.05.2022 do 23.05.2023. Zároveň ruší predbežné opatrenie uvedené pod U-145, DP 49-2c,
U – 147 Marián Mikula – divák TJ IDOP Lipovec, HNS hrubé urážky a fyzické napadnutie (chytenie rukou za krk funkcionára riadiaceho orgánu) v priestoroch pred šatňami podľa čl. 50-1 DP, DS: 18 MN zákaz vstupu na všetky MFS TJ IDOP Lipovec od 31.05.2022 do 30.11.2023. Za dodržanie uvedenej DS je v plnej miere zodpovedný TJ IDOP Lipovec pod následkom DS, DP 50-8,
U – 148 TJ ŠK Drienok Mošovce – DK udeľuje pokarhanie za nedostatočné plnenie si povinnosti US, DP 11,
U – 149 Dušan Hufka – divák TJ Žiara H. Štubňa, HNS (hrubé urážky DO v priebehu stretnutia H. Štubňa – Mošovce), DS: 14 MN zákaz vstupu na všetky MFS TJ Žiara H. Štubňa od 31.05.2022 do 31.07.2023. Za dodržanie DS je v plnej miere zodpovedný TJ Žiara H. Štubňa pod následkom udelenia DS, DP 58-4, 20-3,
U – 150 Pozastavenie  výkonu športu na 1SSN po udelení 5ŽK od 30.05.2022 :
Štrbák  Dominik 1284883 H. Štubňa
U – 151 Na základe návrhu ŠTK TFZ  TJ IDOP Lipovec, pre porušenie SP článku 82 bod 1, písm. g) (pokles počtu hráčov družstva pod 7), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €,  podľa kap. XXII, čl. 9 písm. e) RS TFZ, DP 64-1a.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Šperka Sebastián – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 21.05.-22.05.2022: Višňovec -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ