Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2021/2022 – 16. 12. 2021
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v obmedzenom režime v súlade s platnými opatreniami dňa 15.12.2021 okrem iného zaoberal:
– správou o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2021,
– ustanovením členov odborných komisií v zložení:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Vladimír Hričina
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša
HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal Pyšný
– vyhodnotením ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalkou roka 2021 a Trénerskou osobnosťou Turca,
– zrušením 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ v pôvodnom termíne 21.01.2021 z dôvodu platných epidemiologických opatrení a schválil prípadne presunutie termínu na neskôr v závislosti od epidemiologickej situácie,
– možnosťami odovzdania ocenení vyhodnotených ankiet po uvoľnení epidemiologických opatrení v prípade, že sa reprezentačný ples nebude môcť uskutočniť ani v inom náhradnom termíne,
– informáciami k výzve Eurá z Eura a výške príspevku stanovenej futbalovým klubom pre jednotlivé oblastné futbalové zväzy,
Schválil:
– návrh rozpočtu TFZ na rok 2022 a odporúča delegátom konferencie TFZ ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ,
– zmluvu o spolupráci pri výpožičke futbalového ihriska na Pltníkoch medzi TFZ a Správou športových zariadení mesta,
Poveril:
– dočasným vedením Trénersko-metodickej komisie TFZ p. Pavla Šuhaja.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 23.12.2021 do 07.01.2022 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2022 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

2. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Oznamujeme rozhodcovom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2021, že potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 bolo zaslané poštou. V prípade nedoručenia potvrdenia kontaktujte telefonicky sekretára TFZ.

4. Dňa 29.11.2021 bolo spustené prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom EURÁ z EURA. Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať do 10. januára 2022. Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf
Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu.

5. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku:
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura. Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

6. Najbližšia úradná správa TFZ vyjde 13.01.2022.

Trénersko-metodická komisia (poverený dočasným vedením Pavol Šuhaj):
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ