Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2021/2022 – 09. 12. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 23.12.2021 do 07.01.2022 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2022 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

2. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Dňa 29.11.2021 bolo spustené prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom EURÁ z EURA. Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať do 10. januára 2022. Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf

4. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura. Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

5. Oznamujeme členom komisií, že tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií sa neuskutoční v bežnom termíne (začiatkom januára), ako tomu bolo zvykom po minulé roky, z dôvodu protipandemických opatrení. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a uvoľnenia opatrení bude zaslaná pozvánka s novým termínom. 

Trénersko-metodická komisia:
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 16.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ