Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2021/2022 – 25. 11. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2021 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2021“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu 6. decembra 2021 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka.

2. Harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2022 bol zaslaný na kluby dňa 25.11.2021. Nakoľko nie je jasné ako sa bude situácia okolo COVID-19 vyvíjať, z toho dôvodu nie je potrebné nateraz zasielať objednávky. Vo veci zasielania objednávok bude FK operatívne kontaktovať sekretár TFZ keď to bude aktuálne. Ostatné voľné termíny, ktoré sú ešte k dispozícii aj pre využívanie klubom TFZ sú zverejnené na webe TFZ.

3. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura. Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

4. Zároveň informujeme, že aj SFZ časť výnosu z účasti našej reprezentácie na EURO 2020 použije na podporu modernizácie infraštruktúry amatérskych FK vo výške 2,55 mil. € v rámci projektu Eurá z EURA. Táto čiastka sa bude deliť podľa regionálneho princípu nasledovne: 30% projekty v rámci ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 10% BFZ. Z tohto členenia vyplýva, že SsFZ prináleží čiastka 765 000 €. SFZ pripravuje výzvu, ktorú zverejní do 01.12.2021, kde budú stanovené podmienky pre uchádzačov o finančný príspevok (o zverejnení budeme informovať prostredníctvom Úradnej správy).

5. Na základe uznesenia Výkonného výboru TFZ zo dňa 08.11.2021, žiadame FK o predloženie prípadných návrhov na členov komisií príslušným predsedom komisií cestou sekretariátu TFZ v termíne do 03.12.2021. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Dňa 25.11.2021 boli účastníkom turnaja O zimný pohár TFZ zaslané propozície spolu s vylosovaním a termínovou listinou, ktorá je nasledovná:
1. kolo: 2 zápasy 13.02.2022, 2 zápasy 19.02.2022
semifinále: 2 zápasy 05.03.2022
finále (aj o 3. miesto): 12.03.2022

Trénersko-metodická komisia:
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. To znamená, že seminár, ktorý sa mal konať 29. novembra 2021 v Martine sa neuskutoční. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 03.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ