Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2021/2022 – 18. 11. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura. Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

2. Zároveň informujeme, že aj SFZ časť výnosu z účasti našej reprezentácie na EURO 2020 použije na podporu modernizácie infraštruktúry amatérskych FK vo výške 2,55 mil. € v rámci projektu Eurá z EURA. Táto čiastka sa bude deliť podľa regionálneho princípu nasledovne: 30% projekty v rámci ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 10% BFZ. Z tohto členenia vyplýva, že SsFZ prináleží čiastka 765 000 €. SFZ pripravuje výzvu, ktorú zverejní do 01.12.2021, kde budú stanovené podmienky pre uchádzačov o finančný príspevok (o zverejnení budeme informovať prostredníctvom Úradnej správy).

3. Na základe uznesenia Výkonného výboru TFZ zo dňa 08.11.2021, žiadame FK o predloženie prípadných návrhov na členov komisií príslušným predsedom komisií cestou sekretariátu TFZ v termíne do 03.12.2021.

4. Upozorňujeme FK, na novelu Registračného a prestupového poriadku zo dňa 08.06.2021, ktorá je uverejnená na webovej stránke SFZ v ktorej je chyba v bod 14 registračné obdobia (čl. 19, ods. 2). Chyba spočíva v tom, že v novele je uvádzané prestupové obdobie bez obmedzenia (prestup klasický) aj počas zimného prestupového obdobia o ktorom sme informovali aj my v úradných správach (napríklad ÚS č. 1, ročník 2021/2022). Po konzultácii s matrikou SFZ oznamujeme FK, že správne registračné obdobia sú uverejnené v kompletnom znení Registračného a prestupového obdobia, ktoré je zverejnené aj na webe TFZ. To znamená, že žiadosti o prestup amatéra sa podávajú v zimnom prestupovom období nasledovne:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Ku dňu 18.11.2021 sa prihlásilo 8 futbalových klubov na zimný turnaj o pohár TFZ. Propozície ako aj termínová listina bude zaslaná klubom prostredníctvom e-mailu štatutárom FK v priebehu budúceho týždňa. Prihlásení účastníci: Dražkovce, Dubové, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-49 Neodohrané MFS dorastu U19 3. a 8. kola medzi TJ Turčan Košťany a TJ Družstevník Dražkovce a na základe vyjadrenia klubov nariaďujeme odohrať v jarnej časti ročníka 2021/2022 nasledovne:
3. kolo Dražkovce – Košťany dňa 02.04.2022 (sobota) o 15.30 h.
8. kolo Košťany – Dražkovce dňa 09.04.2022 (sobota) o 15.30 h.

Trénersko-metodická komisia:
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. To znamená, že seminár, ktorý sa mal konať 29. novembra 2021 v Martine sa neuskutoční. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 03.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ