Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2021/2022 – 23. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda ekonomickej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ za delegáta konferencie SsFZ, doručili písomne na sekretariát do 15.10.2021 do 16.00 hod.

2. Oznamujeme FK, že na uvedenom odkaze je k dispozícii usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže vydaného Slovenským futbalovým zväzom, v ktorom sú vysvetlené všetky platné opatrenia a odporúčame sa nimi riadiť:https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/. Pripomíname, že aj od 27.09.2021 bude rozdelenie okresov rovnaké ako tomu je počas týždňa 20.09.-26.09.2021. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-25 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Dynamo Príbovce dňa 24.10.2021 (nedeľa) o 10.00 hod.

ŠTK-M-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 Romantics..sk, 6. kolo ŠK Dynamo Diviaky – TJ Dynamo Príbovce dňa 04.10.2021 (pondelok) o 15.30 hod.

ŠTK-M-27 Po viacnásobných upozorneniach zo strany sekretára TFZ odstupujeme na riešenie DK ATTACK Vrútky za nesplnenie si povinností v zmysle RS TFZ 2021/2022 čl. XXX – zápisy o stretnutí v MFS U09 a U11 (neuzatváranie nominácii, nezaznamenávanie strelcov gólov, priebežné uloženie ZoS..).

ŠTK-M-28 Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody TJ Turčan Košťany s TJ Družstevník Belá-Dulice o odohraní MFS 4. kola dorastu U19 Romantics.sk Košťany – Belá-Dulice a teda nenastúpenia družstva domácich na MFS, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS dorastu U19 Romantics.sk, 4. kolo Košťany – Belá-Dulice 0:3 a priznávane 3 body TJ Družstevník Belá – Dulice. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-M-29 Na základe ISSF podania od TJ Turčan Košťany z dôvodu karantény niektorých hráčov odkladáme MFS starších žiakov U15, 7. kolo TJ Dynamo Príbovce – TJ Turčan Košťany, a MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 6. kolo TJ Turčan Košťany – FO Tatran Sučany. Žiadame predložiť obojstrannú dohodu v termíne do 30.09.2021 (štvrtok) s novým termínom odohrania spomínaných MFS.

Trénersko-metodická komisia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK TFZ organizuje školenie trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60 hod. v Martine v termíne od 8. novembra 2021 do 31. januára 2022. Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle TFZ. V súlade s rozhodnutím VV TFZ, Turčiansky futbalový zväz preplatí 50 % nákladov na školenie záujemcovi z klubov TFZ. Z toho dôvodu je potrebné okrem prihlásenia sa na seminár prostredníctvom elektronickej prihlášky, informovať aj sekretariát TFZ.

2. Informujeme, že 29. novembra 2021 sa uskutoční seminár pre trénerov UEFA B / UEFA GR C v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v Úradnej správe TFZ, SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára. Seminár slúži na predlženie platnosti licencie trénera.
Uvedené školenie ako aj seminár dávame do pozornosti všetkým FK v pôsobnosti TFZ, nakoľko stretnutia môže v zmysle SP a RS TFZ viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 09. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 64 Baláž Marek 1400454 Košťany, HNS voči DO, DS: 3 SSN od 16.09.2021, DP 48-2b,
U – 65 Strkáč Ján 1426237 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 20.09.2021, DP 37-3,
U – 66 Čieško Matúš 1272730 Slovany, HNS – neoprávnený vstup na HP a slovný kontakt s DO, DS: 2 SSN od 14.09.2021, DP 48-2a,
U – 67 Užák Oliver 1286272 Valča, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-60 na 1 SSP do 31.05.2022, DP 41-1,2,
U – 68 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ATTACK Vrútky, DK za nesplnenie si povinností v zmysle RS TFZ 2021/2022 čl. XXX (zápisy o stretnutí v MFS U09 a U11, neuzatváranie nominácií, nezaznamenávanie strelcov gólov a priebežné uloženie ZoS) ukladá pokarhanie podľa čl. 11 DP,
U – 69 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Turčan Košťany U19, za nenastúpenie družstva na stretnutie 4. kola Košťany – Belá-Dulice v zmysle čl. XXII bod 9 písm. e) RS TFZ, DK ukladá pokutu 50 €, DP 59.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR zaujala stanovisko k e-mailu od hráča. p. Žiláka, vyjadrenie bolo spätne zaslané e-mailom. 

2. Prevedený pohovor so záujemcom o rozhodovanie – Máriom Mišťúrikom.

3. Záujemca o rozhodovanie Dominik Gregor absolvoval test pre začínajúceho R- vyhovel.

4. KR TFZ navrhuje zaradenie na nominačnú listinu R nového rozhodcu, bez oddielovej príslušnosti, tel. 0908 811 049, gregordominik29@gmail.com, Turčianske Jaseno 131, 038 02.

5. KR TFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28.09.2021 o 16.30 hod. R: Marek Kepeš z dôvodu neúčasti na MFS.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ