Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2021/2022 – 16. 09. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda ekonomickej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ za delegáta konferencie SsFZ, doručili písomne na sekretariát do 15.10.2021 do 16.00 hod.

2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou EK TFZ o platobnej disciplíne klubov za 1.-6. mesiac 2021,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru pre zabezpečenie 27. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2021, ktoré sa uskutoční v predpokladanom termíne 21.01.2021 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami ku školeniu zdravotníkov a trénerov,
– návrhom na registráciu TFZ do zoznamu prijímateľov na 2 % z daní pre rok 2022,
– informáciami k pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční 16.09.2021 na Bystričke,
– informáciami k vráteniu poplatkov za DO v mládežníckych stretnutiach za mesiac august 2021, ktoré boli z dôvodu chybného nadstavenia ISSF vygenerované klubom,
– informáciami k dodatočnému zaradeniu družstva dorastu U19 ŠK Dynamo Diviaky „B“.
Schválil:
– príspevok na seminár pre začínajúcich trénerov z klubov TFZ vo výške 50 % z poplatku za seminár, t.j. 65 € / účastník. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS dňa 06.10.2021 (streda) v čase 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch SČK Martin (Moyzesova 1). Žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 20.09.2021 do 12.00 hod. Po tomto termíne bude neuvádzanie prítomného zdravotníka v zápise o stretnutí v nominácii realizačného tímu riešené príslušnými komisiami ako neplnenie si povinností.

2. Opatrenia platné pre rozdelenie okresov od 13.09.2021 – 19.09.2021 (okres Martin a Turčianske Teplice sú v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti):
Športové súťaže a tréningy:
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Maximálny počet športovcov: 400 v exteriéri
Základ: Maximálne 50 športovcov. Povinný zoznam účastníkov.

Hromadné podujatia (počet divákov):
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: max. do 1000 osôb v exteriéri.
Základ: V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity, zároveň však maximálne do 200 osôb v exteriéri a do 100 osôb v exteriéri (státie). Povinný zoznam účastníkov

O výbere režimu, v ktorom sa bude futbalový zápas konať – t.j, či bude podujatie v režime základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti, rozhoduje priamo ORGANIZÁTOR  a od tohto výberu potom závisia prevádzkové podmienky, ktoré sú definované vyššie. Upozorňujeme, že podmienky nie je možné kombinovať, t.j. napr. ak organizátor zvolí účasť divákov v režime OTP, nemôže tam pustiť osoby, ktoré protokol OTP nespĺňajú. Zároveň však je možné mať rôzny režim pre divákov a pre priamych účastníkov zápasu (športovcov, realizačný tím, atď). Zdroj: SFZ

3. Opatrenia platné pre rozdelenie okresov od 20.09.2021:
Okres Martin je v červenej farbe – 1. stupeň ohrozenia):
Športové súťaže a tréningy:
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: maximálne 150 športovcov na jeden sektor v exteriéri (min. 300 m2). Veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.
Základ: Maximálne 10 športovcov na jeden sektor. Veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko. Za aktuálne nastavených podmienok nie je možné v režime Základ usporiadať priateľské, ani súťažné stretnutia od 1. stupňa ohrozenia (červená farba okresu). Povinný zoznam účastníkov.

Hromadné podujatia (počet divákov):
Kompletne zaočkovaní: bez limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: Maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: maximálne 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov.
Základ: Bez divákov

Okres Turčianske Teplice sú v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti):
Športové súťaže a tréningy:
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Maximálny počet športovcov: 400 v exteriéri
Základ: Maximálne 50 športovcov. Povinný zoznam účastníkov.

Hromadné podujatia (počet divákov):
Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: max. do 1000 osôb v exteriéri.
Základ: V exteriéri sedenie maximálne 50% kapacity, zároveň však maximálne do 200 osôb v exteriéri a do 100 osôb v exteriéri (státie). Povinný zoznam účastníkov.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-14 Upozorňujeme FK, že pri kamerovom systéme inštalovanom na štadiónoch je nutné preveriť, či sa dá záznam použiť pri vzhliadnutí po stretnutí DZ, resp. či sa dá použiť pri posudzovaní a rozhodovaní odborných komisií TFZ. V prípade že nie, musí byť vyhotovený aj kamerový záznam zo stacionárnej kamery na strede HP v zmysle RS TFZ.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-21 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS 5. kola dorastu U19 Romantics.sk, ŠK Dynamo Diviaky „B“ – TJ Družstevník Dražkovce dňa 23.10.2021 (sobota) o 14.00 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-22 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS 6. kola dorastu U19 Romantics.sk, TJ Družstevník Belá – Dulice – TJ Družstevník Dražkovce dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 10.30 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-23 Pod následkom kontumácie žiadame TJ Turčan Košťany o predloženie ISSF dohody s TJ Družstevník Belá-Dulice o odohraní MFS 4. kola dorastu U19 Romantics.sk Košťany – Belá-Dulice do 20.09.2021.
ŠTK-M-24 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s predohraním MFS 9. kola žiakov U15, TJ Družstevník Ďanová – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 17.09.2021 (sobota) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac august 2021 od OFK Slovenské Pravno. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Trénersko-metodická komisia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK TFZ organizuje školenie trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60 hod. v Martine v termíne od 8. novembra 2021 do 31. januára 2022. Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle TFZ. V súlade s rozhodnutím VV TFZ, Turčiansky futbalový zväz preplatí 50 % nákladov na školenie záujemcovi z klubov TFZ. Z toho dôvodu je potrebné okrem prihlásenia sa na seminár prostredníctvom elektronickej prihlášky, informovať aj sekretariát TFZ.

2. Informujeme, že 29. novembra 2021 sa uskutoční seminár pre trénerov UEFA B / UEFA GR C v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v Úradnej správe TFZ, SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára. Seminár slúži na predlženie platnosti licencie trénera.
Uvedené školenie ako aj seminár dávame do pozornosti všetkým FK v pôsobnosti TFZ, nakoľko stretnutia môže v zmysle SP a RS TFZ viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 09. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 57 Moškvan Marián 1280936 Trebostovo, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN + zmena DS 1 SSP na  nepodmienčenú uvedenú pod U-96 od 13.09.2021, DP 37-3
U – 58 Ondrík Dominik 1282567 Háj, HNS – narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 13.09.2021, DP 45-2,
U – 59 Čieško Jakub 1272729 Slovany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 06.09.2021, DP 48-2b,
U – 60 Užák Oliver 1286272 Valča, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 13.09.2021, DP 48-2b
U – 61 Čieško Matúš 1272730 Slovany – DK na základe videozáznamu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie. Menovaného žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF za HNS v stretnutí H. Štubňa – Slovany (neoprávnený vstup na HP) a predbežným ochranným opatrením dňom 14.09.2021 pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do vyriešenia, DP 43-1,2a,
U – 62 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac august 2021, ktorej splatnosť bola 14.09.2021 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.09.2021 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 11.-12.09.2021: Bukový -0,2 (chýba HP).

2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Gábor Juraj – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ previedla pohovor s novým záujemcom o rozhodovanie – Dominikom Gregorom.

4. Upozorňujeme FK, že členov realizačných tímov je potrebné nahrávať do zápisu cez funkciu pridávania osôb. Takisto dôrazne žiadame FK, aby nepožadovali od rozhodcov uvádzanie členov realizačného tímu do poznámky rozhodcu, keďže takáto účasť na súpiske nie je v súlade s futbalovými normami a takáto osoba nie je uznaná ako oprávnená vykonávať danú funkciu, resp. byť na lavičke tímu. Podrobný návod na pridanie členov realizačných tímov do zápisu je na uvedenom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ