Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2021/2022 – 26. 08. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 20.08.-31.08.2021 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. TMK TFZ žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov, resp. mladších žiakov o nahlásenie 2 – 3 hráčov zo svojho družstva (hráči narodení 01.01.2009 – 31.12.2009) do 27.08.2021 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov dňa 16.09.2021. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-09 Po postúpení KR TFZ na riešenie správnosti a úplnosti vykonania videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 3. kolo Trebostovo – Slovany. ŠTK po vzhliadnutí konštatuje nesprávny spôsob vyhodnocovania videozáznamu. Kritické situácie udeľovania OT neboli zaznamenané, kamera snímala hraciu plochu a sediacich divákov. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-10 Po postúpení KR TFZ na riešenie správnosti a úplnosti vykonania videozáznamu z MFS II. VITAR triedy 3. kolo Sklené – Slovenské Pravno. ŠTK po vzhliadnutí konštatuje nesprávny spôsob vyhodnocovania videozáznamu. Kritické situácie udeľovania OT neboli zaznamenané, kamera snímala hraciu plochu v časti, kde sa nič nedialo. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-11 Na základe podania TJ Družstevník Dražkovce z MFS I. QUICK triedy 4. kolo Košťany – Dražkovce, dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ Turčan Košťany nad Turcom na dodržiavanie ustanovení SP futbalu Článok 56 – Povinnosti organizátora stretnutia (Organizátor stretnutia je povinný … a to najmä … n) zabezpečiť pre hosťujúce družstvo … uzamykateľnú šatňu so sociálnym vybavením … a rovnaký prístup k príprave na stretnutie). Pri opakovanom oneskorenom sprístupnení šatní súperovi, postúpime prípad na disciplinárne riešenie.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-07 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu Romantics.sk U19, 2. kolo Sučany – Dražkovce dňa 01.09.2021 (streda) o 14.00 hod. (zmena termínu a času).

ŠTK-M-08 Súhlasíme so striedavým štartom hráčky Sofia Palenčárová 1421668 za TJ Žiara Horná Štubňa a MŠK Fomat Martin v kategórii U15. FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred stretnutím R a vedúcemu družstva hostí pri konfrontácii.

ŠTK-M-09 Na základe viacnásobných upozornení v ÚS na povinnosti usporiadateľa MFS uvádzať v ZoS členov RT a hlavne dodržiavať ustanovenia Rozpisu súťaží TFZ, čl. XV., bod 8 (na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba…), postupujeme na disciplinárne konanie nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby na MFS:
TJ Tatran Sučany v MFS U19, 1. kolo Sučany – Košťany,
OFK Slovenské Pravno v MFS U15, 2. kolo Slovenské Pravno – Sučany,
TJ Družstevník Ďanová v MFS U15, 2. kolo Ďanová – Dražkovce,
ŠK Dynamo Diviaky v MFS U11, 2. kolo Diviaky „B“ – Kláštor a Diviaky „A“ – Turčianske Kľačany,
FK Slovan Žabokreky v MFS U11, 2. kolo Žabokreky – Malý Čepčín.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 08. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 28 Schnieder Lukáš 1368593 Vrútky, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 23.08.2021                                                                DP 37-3,
U – 29 Kubík Peter 1249035 Košťany, vylúčený za HNS – napadnutie protihráča v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 23.08.2021, DP 49-2a,
U – 30 Jesenský Jozef 1219626 Dražkovce, vylúčený za HNS – napadnutie protihráča v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 23.08.2021, DP 49-2a,
U – 31 Cvengroš Dávid 1282001 Sklené, HNS – narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN  od 23.08.2021, DP 45-2,
U – 32 DK prijala podnet od FK Dražkovce a daný podnet prerokovala,
U – 33 Moric Marián 1116737 Ďanová, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-22 na 1SSP do 31.12.2021, DP 41-1,2,
U – 34 Na základe podnetu ŠTK TFZ z dôvodu viacnásobných upozornení v ÚS DK dôrazne upozorňuje na plnenie si povinností pod následkom udelenia DS tieto FK:
1. TJ Tatran Sučany v MFS U19, 1. kolo Sučany – Košťany,
2. OFK Slovenské Pravno v MFS U15, 2. kolo Slovenské Pravno – Sučany,
3. TJ Družstevník Ďanová v MFS U15, 2. kolo Ďanová – Dražkovce,
4. ŠK Dynamo Diviaky v MFS U11, 2. kolo Diviaky „B“ – Kláštor a Diviaky „A“ – Turčianske Kľačany,
5. FK Slovan Žabokreky v MFS U11, 2. kolo Žabokreky – Malý Čepčín.
U – 35 Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Trebostovo, z dôvodu vyhotovenia nekvalitného videozáznamu z MFS Trebostovo – Slovany, DK ukladá pokarhanie podľa čl. 11 DP.
U – 36 Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Sklené, z dôvodu vyhotovenia nekvalitného videozáznamu z MFS Sklené – Slov. Pravno, DK ukladá pokarhanie podľa čl. 11 DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 21.-22.08.2021: Čavolský -0,2 (chýbajú najlepší hráči), Bukový -0,5 (popis priestupku hráča), Maretta -0,5 (popis priestupku hráča).

2. Prevedený pohovor s novými záujemcami o rozhodovanie: p. Thomka, p. Krupár.

3. Prevedený pohovor s predvolaným R Bajcár Jakub ohľadom situácie v stretnutí I. QUICK triedy Trebostovo – Slovany, R priznal chybu – vyriešený pohovorom.

4. Na základe podnetu OFK Slovenské Pravno z MFS II. VITAR triedy Sklené – Slovenské Pravno, KR TFZ preskúmala a vzhliadla videozáznam zo stretnutia a konštatuje, že hráč hostí č. 13 Kmeť Ján bol vylúčený správne. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ