Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2021/2022 – 19. 08. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK, ktorý sa konal 09.07.2021,
– vyhodnotením záväzných stanovísk k návrhu na reorganizáciu súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023, kde za reorganizáciu v lehote stanovenej v liste vyjadrilo kladné stanovisko 7 klubov z 30,
– prerokovaním problematiky mládežníckeho futbalu v Turci a informáciami zo stretnutia s klubmi zo dňa 16.07.2021 v zmysle záverov z konferencie TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 30.07.2021,
– informáciami o príjmoch z 2% z daní k 09.08.2021 za zdaňovacie obdobie r. 2020 v celkovej sume 1138 € a účelom ich použitia,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2021/2022:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – neobsadené (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal Pyšný,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2021: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 13.09., 15.10., 08.11., 10.12, predpokladaný termín volebnej konferencie – 20.10.2021,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16.09.2021 na Bystričke.
Schválil:
– termínovú listinu súťaže dorastu U19 a rozlosovanie súťaže, ktoré je zverejnené v ISSF a na Futbalnete,
– úhradu ostávajúcich nákladov na delegovaných osôb (rozhodcov) v mládežníckych stretnutiach v súťažiach TFZ v ročníku 2021/2022  v kategóriách U19 a U15, tzn. mzdy a paušálne náhrady FK nebudú uhrádzať.
– vrátenie finančných prostriedkov vo výške 40 € pre rozhodcov Vajdel, Kosturský ml., Maťková, ktoré uhradili ako zálohu za štartovacie balíčky pre rozhodcov,
– možnosť striedavých štartov v kategórii U09, U11 a U13 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2022 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK).

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 20.08.-31.08.2021 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. TMK TFZ žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov, resp. mladších žiakov o nahlásenie 2 – 3 hráčov zo svojho družstva (hráči narodení 01.01.2009 – 31.12.2009) do 27.08.2021 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov dňa 16.09.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Dôsledne upozorňujeme oddiely na povinnosť usporiadateľa zabezpečiť na všetkých MFS (dospelí aj mládež) zdravotnú službu a jej uvádzanie v nominácii realizačného tímu družstva. ŠTK bude priebežne kontrolovať dodržiavanie uvedenej povinnosti. Pri jej nedodržaní postúpime na riešenie DK.

Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-04 V zmysle upozornení a varovaní v ÚS na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 5., pre opakované neplnenie povinností ISSF manažéra (príprava súpisky a vyplnenie členov RT) v MFS 1., 2. a 3. kola, postupujeme TJ Dynamo Príbovce na riešenie DK.

ŠTK-S-05 V zmysle upozornení a varovaní v ÚS na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 5., pre opakované neplnenie povinností ISSF manažéra (príprava súpisky a vyplnenie členov RT) v MFS 2. a 3. kola, postupujeme ŠK Sklené na riešenie DK.

ŠTK-S-06 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov ATTACK Vrútky na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť usporiadateľa MFS vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčnú tlačiareň) na prácu v ISSF. Pri opakovaní nedostatkov postúpime prípad na riešenie DK.

ŠTK-S-07 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s predohraním MFS II. VITAR triedy, 13. kolo Sklené – Valča dňa 28.08.2021 (sobota) o 16.00 hod. (zmena termínu a času).

ŠTK-S-08 Na základe podnetu KR TFZ vo veci vyhotovenia videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 3. kolo Trebostovo – Slovany pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 24.08.2021 o 14.30 hod. zástupcu FK Trebostovo Branislava Badíka.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK naposledy upozorňuje FK, na povinnosť uvádzať nomináciu realizačného tímu v zápise o stretnutí (vedúci družstva, zdravotník a pod.) aj v mládežníckych stretnutiach. Ďalšie nesplnenie povinnosti postúpime na riešenie DK. Návod na správu realizačného tímu družstva je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

ŠTK-M-05 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s predohraním MFS žiakov U15, 4. kolo Košťany – Slovenské Pravno dňa 04.09.2021 (sobota) o 12.00 hod. (zmena termínu a času).

ŠTK-M-06 Súhlasíme so striedavým štartom hráčok:
– Ema Ďanovská 1372928 za TJ Družstevník Ďanová a MŠK Fomat Martin v kategórii U15,
– Henrieta Kováčiková 1400517 za FC Tatran Kláštor pod Znievom a MŠK Fomat Martin v kategórii U15.
FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred stretnutím R a vedúcemu družstva hostí pri konfrontácii. Ostatné avizované dohody o striedavom štarte hráčok (Sofia Palenčárová, Denisa Jeleňová, Nina Bíziková ) žiadame doručiť do utorka 24.08.2021 do 13.00 hod. do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár. Do doručenia papierovej dohody a schválenia riadiacim orgánom nie sú hráčky oprávnené štartovať na striedavý štart (hráčky, ktoré majú uzatvorené striedavé štarty prostredníctvom ISSF sú oprávnené štartovať).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 08. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 18 Záborský Stanislav 1141361 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 16.08.2021, DP 37-3,
U – 19 Šmatlák Jakub 1197374 M. Čepčín, vylúčený po 2 ŽK, DS:1 SSN od 16.08.2021, DP 37-3,
U – 20 Šavol Jozef 1057895 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 16.08.2021, DP 37-3,
U – 21 Thomka Jakub 1255011 Slovany, vylúčený za HNS voči DO, DS:2 SSN od 16.08.2021, DP 48-2b,
U – 22 Móric Marián 1116737 Ďanová, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 16.08.2021, DP 48-2b,
U – 23 DK prijala podnet OFK Slovenské Pravno, vzhľadom na obsah podnetu, ktorý je zameraný na výkon rozhodcu, podnet odstupuje na riešenie KR,
U – 24 Kmeť Ján 1082134 S. Pravno, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 16.08.2021, DP 48-2b,
U – 25 Na návrh ŠTK TFZ, ŠK Sklené pre opakované porušenie čl. XVIII bod 5 RS TFZ 2021/2022, DK udeľuje podľa čl. XXII bod 11 DS 5 €, DP 64-4,
U – 26 Na návrh ŠTK TFZ, TJ Dynamo Príbovce pre opakované porušenie čl. XVIII bod 5 RS TFZ 2021/2022, DK udeľuje podľa čl. XXII bod 11 DS 5 €, DP 64-4,
U – 27 Na základe podnetu EK TFZ TJ Dynamo Krpeľany, DK za nesplnenie si povinnosti uvedenej pod U-17 (neuhradenie MZF za mesiac júl) ukladá pokutu 20 € a zároveň stanovuje nový termín úhrady do 23.08.2021. V prípade nesplnenia si povinnosti v lehote úhrady, DK uloží ďalšiu DS podľa čl. 64-4 DP, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby rozhodcov v zápisoch o stretnutí hraných 14.-15.08.2021: Wehle -0,2 (neuved. zranení hráči).

2. Poplatok za absenciu v MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Sebastián Šperka – 20 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ berie na vedomie podanie od TJ Družstevník Slovany. Podnet na preskúmanie udelenia červenej karty hráčovi č. 2 Thomka Jakub je nepreukázateľná z hľadiska snímania videokamerou. Zároveň KR TFZ odstupuje na ŠTK TFZ FK Trebostovo za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 3. kolo Trebostovo – Slovany.

4. KR TFZ predvoláva na zasadnutie dňa 24.08.2021 o 16.00 hod. rozhodcu Bajcár Jakub a AR1 Kosturský Štefan st. z MFS I. QUICK triedy Trebostovo – Slovany.

5. KR TFZ berie na vedomie podanie od OFK Slovenské Pravno. Na MFS nebol delegovaný R a ŠK Sklené postupovalo podľa čl. 75 SP v zmysle ktorého rozhodovanie stretnutia je povinný prevziať iný kvalifikovaný rozhodca, ak nie je na MFS prítomný delegovaný R. Nakoľko podanie podľa obsahu má znaky sťažnosti na výkon R (aj keď nespĺňa formálne náležitosti), žiadame OFK Slovenské Pravno o doplnenie náležitosti v zmysle RS a to popis konkrétnych udalostí s vyznačením minutáže rozhodnutí a udalostí prostredníctvom ISSF v termíne do 24.08.2021 (pondelok), inak KR podnet v časti sťažnosti odloží bez ďalšieho prerokovania.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ