Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2021/2022 – 12. 08. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK, ktorý sa konal 09.07.2021,
– vyhodnotením záväzných stanovísk k návrhu na reorganizáciu súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023, kde za reorganizáciu v lehote stanovenej v liste vyjadrilo kladné stanovisko 7 klubov z 30,
– prerokovaním problematiky mládežníckeho futbalu v Turci a informáciami zo stretnutia s klubmi zo dňa 16.07.2021 v zmysle záverov z konferencie TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 30.07.2021,
– informáciami o príjmoch z 2% z daní k 09.08.2021 za zdaňovacie obdobie r. 2020 v celkovej sume 1138 € a účelom ich použitia,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2021/2022:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – neobsadené (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal Pyšný,
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2021: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 13.09., 15.10., 08.11., 10.12, predpokladaný termín volebnej konferencie – 20.10.2021,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16.09.2021 na Bystričke.
Schválil:
– termínovú listinu súťaže dorastu U19 a rozlosovanie súťaže, ktoré je zverejnené v ISSF a na Futbalnete,
– úhradu ostávajúcich nákladov na delegovaných osôb (rozhodcov) v mládežníckych stretnutiach v súťažiach TFZ v ročníku 2021/2022  v kategóriách U19 a U15, tzn. mzdy a paušálne náhrady FK nebudú uhrádzať.
– vrátenie finančných prostriedkov vo výške 40 € pre rozhodcov Vajdel, Kosturský ml., Maťková, ktoré uhradili ako zálohu za štartovacie balíčky pre rozhodcov,
– možnosť striedavých štartov v kategórii U09, U11 a U13 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2022 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK).

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1.  Sekretár TFZ v dňoch 20.08.-31.08.2021 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, prípadné papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. TMK TFZ žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov, resp. mladších žiakov o nahlásenie 2 – 3 hráčov zo svojho družstva (hráči narodení 01.01.2009 – 31.12.2009) do 27.08.2021 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov dňa 16.09.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK upozorňuje všetky futbalové kluby, že v prípade ak nie je na MFS delegovaný R, je domáci klub povinný :
a)  postupovať v zmysle SP čl. 75
b)  oba kluby sú povinné mať riadne pripravené nominácie v ISSF a uvedený realizačný tím
c)  klubový alebo tímový manažér domácich sa prihlási v ISSF, prepne si zápis do režimu „Rozhodca /Laik“(klubový/tímový manažér domácich uzavrie nominácie družstiev na MFS a priebežne uloží zápis o stretnutí)
d) po skončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje: góly, striedania, karty a pod., do poznámky uvedie osobu, ktorá predmetné stretnutie rozhodovala a priebežne uloží zápis o stretnutí ihneď po stretnutí, avšak najneskôr do 24 hodín po skončení stretnutia.

ŠTK naposledy upozorňuje FK, na povinnosť uvádzať nomináciu realizačného tímu v zápise o stretnutí (vedúci družstva, zdravotník a pod.). Ďalšie nesplnenie povinnosti postúpime na riešenie DK. Návod na správu realizačného tímu družstva je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-02 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov FK Trebostovo na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 5., plnenie povinností ISSF manažéra (príprava súpisky, vyplnenie členov RT) v MFS 2. kola TJ Dynamo Príbovce – FK Trebostovo. Pri opakovaní uvedených nedostatkov postúpime prípad na riešenie DK.

ŠTK-S-03 Oznamujeme zmenu farby výstroja: TJ ŠK Drienok Mošovce – základná (sivá/čierna/sivá), náhradná (bledomodrá/tmavomodrá/tmavomodrá).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-01 Schvaľujeme Dohodu o vytvorení spoločného družstva U19 medzi TJ Dynamo Príbovce  a FC Tatran Kláštor p. Znievom v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk v súťažnom ročníku 2021/2022. Spoločné družstvo bude vystupovať pod názvom TJ Dynamo Príbovce.

ŠTK-M-02 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva MFK Tepličan Turčianske Teplice zo súťaže mladších žiakov U13, doručené na TFZ dňa 10.08.2021. Družstvá vylosované s MFK Tepličan Turčianske Teplice budú mať voľno.

ŠTK-M-03 Na základe ISSF podania, súhlasíme so zmenou hracieho času MFS starších žiakov U15, 1. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Turčan Košťany n. Turcom dňa 15.08.2021 o 9.00 hod. (zmena času).

ŠTK-M-04 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Samuel Červeň 1432201 pre súťažný ročník 2021/2022 za FK Čadca a OFK Slovenské Pravno v kategórii U15.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1.  Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac júl 2021 od TJ Družstevník Blatnica a TJ Dynamo Krpeľany. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 08. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 14 Chamko Patrik 1264936 Sklené, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 09.08.2021, DP 37-3,
U – 15 Mažári Tomáš 1178574 Valča, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 09.08.2021, DP 48-2b,
U – 16 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac júl 2021, ktorej splatnosť bola 10.08.2021 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.08.2021 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b,
U – 17 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu MZF za mesiac júl 2021, ktorej splatnosť bola 10.08.2021 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.08.2021 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ zobrala na vedomie lekársku správu R Štancel Michal zo dňa 07.08.2021.

2. KR TFZ previedla pohovor s novým záujemcom o rozhodovanie – Kristiánom Humeníkom.

3. Žiadame R, ktorí nepriniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, aby tak urobili v termíne najneskôr do 18.08.2021. Lekárske potvrdenie žiadame doručiť na sekretariát TFZ alebo do poštovej schránky TFZ, ktorá je umiestnená napravo od výťahu vo vestibule DO Strojár.

4. Obsadenie R je zverejnené štandardne na webovom sídle TFZ v menu delegačné listy a bude zapracované v ISSF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ