Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2021/2022 – 05. 08. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 09.08.2021 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2021 je do 10.08.2021.

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021).

4. Sekretár TFZ v dňoch 20.08.-31.08.2021 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, prípadné papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-02 Dôrazne žiadame funkcionárov TJ Turčan Košťany n. Turcom na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., body 6. a 7. – povinnosť usporiadateľa MFS vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčnú tlačiareň) na prácu v ISSF. Vzhľadom na opakované nedostatky uvedených povinností aj v predchádzajúcom ročníku, ako aj nepripravenosť predpísaných tlačív (Zoznam členov US, Papierový ZoS), postupujeme prípad na riešenie DK.

ŠTK-S-03 ŠTK berie na vedomie prerušenie MFS II. VITAR triedy 1. kolo Kláštor – Valča v 6. minúte za stavu 0:1 pre nepriaznivé poveternostné podmienky. S navrhovaným termínom 31.10.2021 dohrávky 84 minút MFS nesúhlasíme. V zmysle ustanovení RS TFZ 2021/2022 čl. V bod 11. a čl. 70 SP nariaďujeme MFS dohrať dňa 20.08.2021 (piatok) o 17.00 hod.

ŠTK-S-04 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 4. kolo Mošovce – Blatnica dňa 15.09.2021 (streda) o 15.00 hod. (zmena termínu a času).

Úsek súťaží mládeže:
1. Oznamujeme FK, že súťaž dorastu U19 – Romantics.sk bude spustená. Termínová listina bude schválená na zasadnutí VV TFZ dňa 09.08.2021 a po tomto termíne bude vylosovanie zapracované v ISSF a zaslané zainteresovaným klubom.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 08. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 10 Boďa Jaroslav 1240922  Hor. Štubňa – vylúčený za HNS voči DO, vulgárne okríknutie R v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 02.08.2021, DP 48-2b,
U – 11 Sochuľak Samuel 1284799 Košťany – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.08.2021, DP 37-3,
U – 12 Na základe návrhu ŠTK TFZ, TJ Turčan Košťany n. Turcom, za opakované nedodržiavanie RS TFZ 2021/2022 čl. XVIII. bod 6 a 7, DK ukladá pokutu 50 €, DP 64-1b,
U – 13 Radovan Lamoš 1210616 Turč. Kľačany – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U – 1 na 1 stretnutie podmienečne do 30.11.2021, DP 41-1,2,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Žiadame R, ktorí nepriniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, aby tak urobili v termíne najneskôr do 18.08.2021. Lekárske potvrdenie žiadame doručiť na sekretariát TFZ alebo do poštovej schránky TFZ, ktorá je umiestnená napravo od výťahu vo vestibule DO Strojár.

2. Obsadenie R je zverejnené štandardne na webovom sídle TFZ v menu delegačné listy a taktiež v ISSF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ