Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2021/2022 – 29. 07. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2021/2022 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 26.07.2021. Rozpis súťaží je od 26.07.2021 k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete.

2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021).

3. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

4. Dňa 15.07.2021 bola štatutárom jednotlivých FK zaslaná žiadosť o vyjadrenie záväzného stanoviska k reorganizácii súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023. Žiadame FK, aby si možnosti uvedené v liste prediskutovali so svojimi výbormi, funkcionármi a hráčmi a odpoveď so záväzným stanoviskom, potvrdenú štatutárom klubu, zaslali najneskôr do 31.07.2021 23:59 hod. na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk (naskenovanú) alebo poštou, prípade doručili osobne do schránky TFZ v rovnakom termíne. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-1 ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva TJ Dynamo Krpeľany zo súťaže II. VITAR trieda, doručené na TFZ dňa 27.07.2021. V zmysle čl. X., bod 6. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK. Družstvá vylosované s TJ Dynamo Krpeľany budú mať voľno.

Úsek súťaží mládeže:
1. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 07. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 7 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Dynamo Krpeľany – odhlásenie družstva dospelých po vylosovaní súťaže, DK v zmysle čl. bod 6 RS TFZ ukladá uhradiť poplatok 300 €, DP 64-1b,
U – 8 Šidlo Michal 1284717 Turany – berieme na vedomie žiadosť menovaného o učenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/7 DP, DK rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (uhr. v MZF),
U – 9 Moškvan Marián 1280936 Trebostovo – berieme na vedomie žiadosť menovaného o učenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/7 DP, DK rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (uhr. v MZF),
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie R a DZ na 1. kolo I. QUICK triedy a II. VITAR triedy bude vykonané na seminári R a DZ TFZ, ktoré sa uskutoční 30.07.2021. Následne bude zverejnené na webovom sídle TFZ a delegované osoby budú pridané do ISSF.

2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2021/2022.

3. Od 01.07.2021 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2021/2022 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 30.07.2021.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

4. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.

5. Kluby, ktoré majú v rozlosovaní UHČ sobotu a majú záujem hrať v nedeľu UHČ môžu po vzájomnej dohode požiadať o zmenu ŠTK. Avšak zainteresované FK musia brať na vedomie, že na takýto zápas nemusia mať delegovanú osobu (z dôvodu nedostatku R).

6. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2021.

7. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ