Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2021/2022 – 08. 07. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 02.07.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov za jarnú časť ročníka 2020/2021
– vyhodnotením činnosti DK TFZ za ročník 2020/2021
– vyhodnotením ročníka 2020/2021
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov konaných v mesiaci júl 2021
– informáciami o činnosti Revíznej komisie TFZ
– prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 09.07.2021 v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– Rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2021/2022
– návrh programu konferencie TFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 09. júla 2021 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Program konferencie je zverejnený na webovom sídle. Pozvánky na riadnu konferenciu boli zaslané dňa 24.06.2021 na e-mailové adresy štatutárov FK. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom sú od 02.07.2021 zverejnené na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke, kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.

2. Náhradný termín konania turnaja žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného je stanovený na 24.07.2021 (sobota) v Diviakoch. Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu ŠTK TFZ alebo na tfz@tfz.sk v termíne do 14.07.2021.

3. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
– od 26.06. do 15.07. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie zo zahraničia).

4. Dňa 08.06.2021 VV SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku z ktorého hlavné zmeny vyberáme:
čl. 18/13 Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa odseku 12 (prestup s obmedzením) vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.
čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).“

5. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2021 je do 13.07.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Upozorňujeme FK, že návrh čísel pre nový súťažný ročník 2021/2022 a návrh termínovej listiny je zverejnený na webovom sídle TFZ.
Úsek súťaží dospelých:
1. Schvaľujeme výsledky MFS II. VITAR triedy dosiahnuté na hracích plochách, vrátane zverejnených kontumácii v súťažnom ročníku 2020/2021.

Úsek súťaží mládeže:
1. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

2. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 28/8 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 07. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 1 Lamoš Radovan 1210616  T. Kľačany, vylúčený za udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou, DS: 2 SSN od 05.07.2021, DP 45-2, uuhr. 10 € v MZF,
U – 2 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole v dohrávanej časti súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12… ŽK podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka (do 26.07.2021) za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty vo výške 30 € namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. 
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 27.07.2021. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021.

2. Od 01.07.2021 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2021/2022 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 30.07.2021.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

3. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.

4. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ