Úradná správa TFZ č. 50

Úradná správa č. 50 – ročník 2020/2021 – 01. 07. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 02.07.2021 (piatok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Odovzdanie ocenení ankety Najlepší futbalista roka 2020, Najlepší dorastenec a žiak roka 2020, Píšťalka roka 2020 a Trénerská osobnosť Turca sa uskutoční počas polčasovej prestávky futbalového zápasu II. VITAR triedy Kláštor – Turčianske Kľačany dňa 04.07.2021 (nedeľa) o 18.15 hod. na ihrisku v Kláštore pod Znievom.

3. Dňa 11.06.2021 bol na FK zaslaný e-mail s možnosťou prihlásiť svoje družstvo žiakov na turnaj Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorý sa mal konať 26.06.2021 v Diviakoch. Nakoľko v termíne na podanie prihlášok sa prihlásili len 2 kluby, turnaj sa v pôvodnom termíne neuskutočnil. Náhradný termín konania turnaja žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného je stanovený na 24.07.2021 (sobota) v Diviakoch. Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu ŠTK TFZ alebo na tfz@tfz.sk v termíne do 14.07.2021.

4. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 09. júla 2021 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle. Pozvánky na riadnu konferenciu boli zaslané dňa 24.06.2021 na e-mailové adresy štatutárov FK. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom budú zverejnené najneskôr dňa 03.07.2021 na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke, kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.

5. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
– od 26.06. do 15.07. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie zo zahraničia).

6. Dňa 08.06.2021 VV SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku z ktorého hlavné zmeny vyberáme:
čl. 18/13 Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa odseku 12 (prestup s obmedzením) vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.
čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).“

7. Novým predsedom TJ Žiara Horná Štubňa je p. Peter Tomahogh, tel.č. 0911 490 004, e-mail: topticek@gmail.com

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-32 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy dosiahnuté na hracích plochách, vrátane zverejnených kontumácii v súťažnom ročníku 2020/2021.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 29. 06. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 77 Bízik Michal 1091556 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.06.2021, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 78 Šnirc Matej 1248304 Blatnica, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.06.2021, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 79 Pečit Samuel 1341357 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.06.2021, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 80 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 28.06.2021:
Moškvan Marián 1280936 Trebostovo, uhr. 10 € v MZF,
Šidlo Michal 1284717 Turany, uhr. 10 € v MZF,
U – 81 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole v dohrávanej časti súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12… ŽK podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka (do 26.07.2021) za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty vo výške 30 € namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. 
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Roman Wehle – 10 €, Samuel Šperka – 5 €, Rastislav Vajdel – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme R Ursacher a Gábor na neuhradený poplatok za oneskorené ospravedlnenia z MFS, ktoré boli uverejnené v Úradnej správe TFZ č. 47, resp. 48. Žiadame R o úhradu do 07.07.2021 na účet TFZ alebo osobne na sekretariáte TFZ. V prípade neuhradenia poplatkov odstúpime R na riešenie DK TFZ. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ