Úradná správa TFZ č. 49

Úradná správa č. 49 – ročník 2020/2021 – 24. 06. 2021
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 66 rokov navždy opustil bývali hráč Třinca, ZŤS Petržalky či ZŤS Martin, rozhodca futbalových súťaží pán Ľubomír Kunert. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 25.06.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku v Martine. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 30.06.2021 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 09.07.2021 (do začiatku konferencie TFZ) budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu nebude uplatňovaná sankcia za odhlásenie. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 09. júla 2021 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle. Pozvánky na riadnu konferenciu boli zaslané dňa 24.06.2021 na e-mailové adresy štatutárov FK.

3. Dňa 11.06.2021 bol na FK zaslaný e-mail s možnosťou prihlásiť svoje družstvo žiakov na turnaj Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorý sa mal konať 26.06.2021 v Diviakoch. Nakoľko v termíne na podanie prihlášok sa prihlásili len 2 kluby, turnaj sa v pôvodnom termíne neuskutoční. O náhradnom termíne budeme informovať neskôr.

4. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci júl 2021: 10.07.2021 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu ŠTK TFZ alebo na tfz@tfz.sk v termíne do 30.06.2021.

5. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
– od 26.06. do 15.07. 2021 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.07. do 30.09. 2021 (letné registračné obdobie zo zahraničia).
Z dôvodu neukončeného súťažného ročníka 2020/2021 oznamujeme FK, že prestupy bez obmedzenia budú schválené až po odohraní posledného MFS, tzn. po 27.06.2021 v prípade I. QUICK triedy, resp. po 04.07.2021 v prípade MFS II. VITAR triedy Kláštor – T. Kľačany. Zároveň informujeme účastníkov stretnutia Kláštor – T. Kľačany, že v prípade prestupu hráčov s obmedzením (hosťovanie), ktoré sa automaticky ukončí 30.06.2021, sú takto registrovaní hráči v spomínaných kluboch oprávnení nastúpiť aj na MFS hrané 04.07.2021. Takéhoto hráča však nebude možné pridať do nominácie (nebude mať príslušnosť ku klubu v ISSF), preto takéhoto hráča  rozhodca uvedie do záznamu rozhodcu v znení – meno, priezvisko, registračné číslo a číslo dresu. Za štart takéhoto hráča zodpovedá klub ako aj splnenie tejto výnimky.

6. Dňa 08.06.2021 VV SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku z ktorého hlavné zmeny vyberáme:
čl. 18/13 Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa odseku 12 (prestup s obmedzením) vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.
čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).“

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-30 Na základe ISSF oznámenia OFK Slovenské Pravno o nevycestovaní na MFS, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS I. QUICK triedy 12. kolo Bystrička – Slovenské Pravno 3:0 a priznávane 3 body TJ Slovan Bystrička. S prihliadnutím na situáciu s reštartom súťaží a odporúčaním VV TFZ, kontumáciu neodstupujeme na riešenie DK.
ŠTK-S-31 Na základe vykonaného šetrenia nedohraného MFS I. QUICK triedy 12. kolo IDOP Lipovec – TJ Družstevník Belá – B, v zmysle ustanovení SP futbalu čl. 69 a čl. 70, ponechávame v platnosti výsledok 1:3 dosiahnutý na HP.
ŠTK-S-32 Berieme na vedomie informáciu od TJ Družstevník Háj, že dňa 26.06.2021 (sobota) sa neuskutoční MFS II. VITAR triedy, Sklené – Háj.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-51 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 5. kolo ATTACK Vrútky – TJ Družstevník Dražkovce dňa 24.06.2021 (štvrtok) o 17.30 hod. na Mestskom športovom štadióne Martin (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-52 Žiadame FK, ktoré odohrajú stretnutia kategórie U09 a U13 rozlosované na  23.06.2021, aby odohrali stretnutia a uzatvorili zápisy o stretnutí najneskôr do 27.06.2021, z dôvodu riadne ukončeného súťažného ročníka 2020/2021.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie R a DZ bude zverejnené na webovej stránke TFZ v danom týždni najneskôr v piatok do 10.00 hod.
2. Oznamujeme klubom, že pre nedostatok rozhodcov je možné si presunúť stretnutie po vzájomne dohode klubov na sobotu, resp. nedeľu o 10.30 hod. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ